Ajuntament de Sant Just Desvern
Servei de Comunicació
comunicacio@santjust.cat / 93 480 48 00

El Ple de desembre de #santjust té previst aprovar la proposta de pressupost municipal per a 2017

En el darrer ple d'aquest any està previst que s'aprovi inicialment el pressupost general de Sant Just Desvern per al 2017 de xifrat en 27,5 M d'€. El creixement del capítol d’ingressos, calculat a partir de noves operacions urbanístiques i d’aportacions supramunicipals (AMB, DiBa i UE), fan preveure un pressupost municipal de 24,9 M d’euros (27,5 M d’euros si se li suma el pressupost de l’empresa pública).

L’augment del pressupost de l’Ajuntament, en quasi 3 milions d’euros, respecte al pressupost de 2016, permetrà dotar
de més recursos les línies estratègiques acordades al pacte de govern i que van acabar concretant‐se i prioritzant‐se
en el Pla d’Actuació Municipal 2015‐2019. Aquest augment permet augmentar els serveis públics i continuar incidint en les línies prioritàries de l'Equip de Govern, com són la creació d'ocupació, més serveis de Benestar Social, l'habitatge de lloguer i l'educació. També creix la inversió, amb 1,9 M d'€. que es destinaran, principalment, a la millora d'equipaments i de la via pública, així com també per fer front al darrer pagament de l'expropiació de la parcel·la del Pont Reixat.

Es continua mantenint una càrrega financera baixa: l'endeutament previst per a final de 2017 és d'un 23,32%, quan el límit legal establert per als municipis se situa en el 110%.

Un altre punt de l'ordre del dia del Ple, que se celebra dimecres 21 de desembre a partir de les 7 de la tarda, és la resol·lució d'al·legacions i l'aprovació definitiva de la modificació de les ordenances fiscals i reguladores dels preus públics de l'Ajuntament per a 2017. Es van presentar dues al·legacions, una per part de l'AV de Sant Just, referents a la pròrroga a perpetuitat dels nínxols del cementiri, i que el Ple ha estimat. Això suposa que l'Ajuntament actuarà segons la jurisprudència, si s'escau quan aquesta sigui més satisfactòria per a la ciutadania. D'altra banda, el Ple va desestimar l'al·legació presentada per l'empresa concessionària del cementiri segons els informes econòmics de l'Ajuntament. 

També es presentarà per a la seva aprovació definitiva el codi ètic de conducta de l'Ajuntament, amb la incorporació de les al·legacions presentades per l'Oficina Antifrau de Catalunya referides a l'ordenació de capítols més d'acord amb aquest organisme. A més també es crearà una comissió de seguiment que vetllarà pel compliment del codi ètic, que és una de les eines que recull la Llei de transparència, accés a la informació pública i bon govern per aconseguir una veritable cultura administrativa de transparència i participació ciutadana en els afers públics. Consta de principis generals i regles de conducta que hauran de respectar els càrrecs electes, els càrrecs directius, els treballadors i treballadores de l’Ajuntament i de les empreses públiques municipals i organismes públics que en depenguin.

En aquest Ple es presenten tres mocions, una per part de Ciutadans sobre la constitució d'un grup de treball per a la regulació dels clubs i associacions de cànnabis; un altra del grup municipal de Convergència per establir un reglament de protocol a l'Ajuntament; i una altra del grup municipal de Movem relativa a la sentència del Tribunal Suprem que declara inaplicable el bo social. 

Recordem que els punts de l'ordre del dia es podran escoltar l'endemà a l'apartat plens on line de santjust.cat