Ajuntament de Sant Just Desvern
Servei de Comunicació
comunicacio@santjust.cat / 93 480 48 00

L’Ajuntament de #santjust deroga la taxa de clavegueram i liquida els rebuts corresponents

L’Ajuntament de Sant Just Desvern ha notificat, entre els mesos de gener i febrer, a un total de 6.579 habitatges i locals la liquidació de la taxa de manteniment de les infraestructures de les aigües residuals i pluvials del municipi.

L’import respon al cost del servei en el període entre el 23 de setembre de 2014 i 31 de desembre de 2015. Aquest import de la taxa s’inclourà en els dos propers rebuts de l’aigua. Més de la meitat dels imports no superen els 20€. L’ingrés total previst és de 163.632,99 €.

L’Ajuntament només liquida al veïnat el servei dels anys 2014 i 2015 perquè la taxa es va posar en marxa temporalment per necessitats de finançament. Aigües de Barcelona, empresa metropolitana de gestió del cicle integral de l’aigua, va fer una diagnosi de l’estat de la xarxa i va actuar en els punts més urgents. En conseqüència, es va fer el Pla Director del Clavegueram, es va millorar el col·lector de l’Escola Bressol Municipal Marrecs, es van netejar poc més de 10 quilòmetres de xarxa i d’embornals, es va fer l’aixecament cartogràfic de tota la xarxa i altres reparacions d’elements com reixes i pous.

La taxa està derogada des de l’any 2016, donat que es va reduir la càrrega fiscal de les persones contribuents. La millora progressiva de la situació econòmica de l’Ajuntament va ser motiu per prendre la decisió de no girar-la de forma permanent com tenen altres municipis i similar al que es fa, també en altres llocs, amb la de recollida de residus.

Tot i la derogació, la normativa vigent obliga a liquidar els imports pendents del període en que la taxa va ser vigent –de 23 de setembre de 2014 a 31 de desembre de 2015.

Per qualsevol informació addicional i/o rectificar possibles errades materials, la ciutadania es pot adreçar al telèfon 937 060 200, de dilluns a divendres de 9 a 13h i de 16 a 20h.