Ajuntament de Sant Just Desvern
Servei de Comunicació
comunicacio@santjust.cat / 93 480 48 00

El Ple de #santjust votarà la modificació de l'ordenança per activar ajuts per al lloguer d'habitatges

En el Ple del mes de març de 2017, que se celebrarà el dijous 30 a les 19 h a la Sala de Sessions de l'Ajuntament, està previst l'aprovació inicial de la modificació de l'ordenança municipal reguladora de les bases generals d'atorgament de subvencions i formalització de convenis de l'Ajuntament amb l'objectiu de permetre finançar una part del preu de lloguer d'habitatges al jovent.

També es donarà compte del decret d'Alcaldia del 10 de gener de 2017 d'acceptació de la cessió gratuïta d'un tram de l'avinguda Baix Llobregat. La sol·licitud de canvi de l’Avinguda del Baix Llobregat a via urbana i l’entrega d’aquest tram a l’Ajuntament es va aprovar per unanimitat el febrer de 2016 i ara s'ha fet efectiu. Així, com l'aprovació de la revisió de preus del contracte per a la gestió del Complex Esportiu Municipal La Bonaigua per aquest any 2017. 

L'aprovació definitiva del reglament d'ús de les sales "El Celler" i "Ponent" de la Casa de Cultura Can Ginestar; la declaració d'especial interès municipal de l'activitat que es desenvolupa en la finca on hi és el Consell Comarcal del Baix Llobregat per beneficiar-se de la bonificació prevista a l'article 5.5 de l'Ordenança Fiscal número 1 referent a l'Impost sobre béns immobles -per concòrrer circumstàncies socials, culturals, històrico-artístiques i de foment de l'ocupació que justifiquen aquesta declaració- són altres dels punts inclosos en l'ordre del dia. 

D'altra banda, els partits amb representació al consistori hauran de votar l'aprovació inicial de la modificació puntual de la normativa urbanística del Pla General Metropolità per a la incorporació de l'article 285 bis, relativa als usos, al municipi de Sant Just Desvern, mitjançant la qual es permet suspendre la tramitació de llicències, comunicacions prèvies i declaracions responsables per a la instal·lació i/o ampliació de clubs socials i associacions de cànnabis i/o derivats. I també aprovar la revisió del cànon el metàl·lic a abonar per la residència Vitàlia Sant Just SL, com a adjudicatària de la concessió demanial de l'ús i aprofitament d'una parcel·la situada al c. Parlament Català núm. 5, destinada a la construcció i explotació d'una residència i centre de dia per a la gent gran i persones amb dependència. El cànon establert per a 2017 és de 20.003,60€. 

En la sessió plenària de dijous es presenten quatre mocions. Una de l'equip de govern referent a la sentència del Tribunal Constitucional relativa a l'impost sobre l'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana. Una altra de Ciutadans perquè es facilitin els mecanismes de devolució d'allò indegudament ingressat en l'Ajuntament per l'Impost sobre l'Increment de Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana (plusvàlua municipal), en compliment de les sentències del Tribunal Constitucional. 

També hi ha una moció de PSC i Movem Sant Just sobre la millora del finançament de les Escoles Bressol, i una altra del PDeCAT sol·licitant prendre mesures de prevenció i resposta immediata a l'ocupació il·legal d'immobles. 

Recordem que el Ple es pot seguir també en directe per internet a través de qualsevol dispositiu connectat a la Xarxa. I l'endemà es pot escoltar a l'apartat plens online de santjust.cat

S'adjunta l'ordre del dia del ple de març. 


Ordre_dia_ple_marc.pdf