Ajuntament de Sant Just Desvern
Servei de Comunicació
comunicacio@santjust.cat / 93 480 48 00

Reconeixement de les bones pràctiques que es fan a #santjust

Al Banc de Bones Pràctiques dels Governs Locals de Catalunya (BBP) de la Federació de Municipis de Catalunya i de la Fundació Carles Pi i Sunyer d’Estudis Autonòmics i Locals s’ha inclòs aquestes accions que es desenvolupen a Sant Just Desvern. Aquestes organitzacions valoren accions que desenvolupen els municipis catalans i que es destaquen per ser innovadores.

De Sant Just Desvern han destacat les següents iniciatives:

PLA D'EFICIÈNCIA ENERGÈTICA MUNICIPAL (Bona Pràctica)

Aquest pla municipal són un seguit d'accions orientades a millorar l'estalvi i l'eficiència energètica a les instal·lacions i equipaments municipals de Sant Just Desvern així com a produir un efecte en la cultura de sostenibilitat del municipi. El desenvolupament del pla va lligat a la col·laboració d'amplis sectors de la població entre personal municipal i ciutadania general i inclou actuacions relacionades amb tres àmbits: millora de la gestió energètica, mesures d'estalvi energètic i inversions de millora de l'eficiència energètica, i procés d'aprenentatge organitzacional. El que fa interessant la iniciativa és la formulació d'objectius específics des d'alcaldia a les diverses àrees municipals així com, un sistema de seguiment i avaluació d'aquests resultats. El Pla ha rebut diversos reconeixements i ha estat valorat pels impactes aconseguits.

L'ESCOLA CUINA, MENJA, APROFITA. ÀPATS SOLIDARIS CONTRA EL MALBARATAMENT ALIMENTARI (Pràctica significativa)

Aquet projecte té com a principal objectiu treballar a diversos nivells el problema del malbaratament alimentari als menjadors escolars. És una acció transversal entre els serveis de Medi Ambient, Benestar Social i Educació la qual contempla tractar el problema del malbaratament alimentari, oferir aliments a persones amb dificultats econòmiques i generar consciència a la comunitat educativa sobre les conseqüències que comporta el malbaratament alimentari en relació amb la pobresa i el medi ambient. 

Es tracta d'una gestió social i sostenible dels excedents alimentaris recollint els menús excedents de la cuina de les escoles i repartint-los com a àpats solidaris a persones amb necessitats socials concretes. El projecte compta amb la implicació de les empreses que gestionen els menjadors escolars que fan la donació d'aliments i una empresa d'inserció laboral fa el transport i lliurament dels aliments als domicilis de les persones beneficiàries.

PLA DE PASSOS DE VIANANTS. MILLORA DE LA SEGURETAT VIÀRIA (Pràctica significativa)

Té com a objectiu millorar la seguretat viària en els passos de vianants de Sant Just Desvern i, més concretament, pel que fa a la visibilitat d'aquests. Per una banda, el pla està centrat en l'anàlisi de l'estat dels passos de vianants actuals i la seva tipologia, així com la seva georeferenciació. Per altra banda, també estableix una sèrie d'actuacions a realitzar a partir la creació d'un ordre de prioritats on la principal és la millora de la visibilitat. Així doncs, tot i que encara no s'han portat a la pràctica les actuacions contemplades al pla, aquest ha permès conèixer des d'un punt de vista objectiu com actuar en relació als passos de vianants quan es fan obres de millora o repintat a la via pública. Fins el moment, s'han realitzat tres proves pilot de millora de visibilitat de passos de vianants.

CENS D'ACTIVITATS I LOCALS COMERCIALS. CONÈIXER AMB UN CLIC L'ÍNDEX DE CRITICITAT (Pràctica significativa)

El principal objectiu és conèixer amb un clic la potencialitat de risc de les empreses i planificar eficientment la seva inspecció. Es disposa d'una publicació permanent de les dades públiques de cada activitat a la web municipal, així com una aplicació per a mòbils on es poden visualitzar sobre plànol les activitats, filtrant per emplaçament, sector o barri. 

Per a cada activitat entrada s'extreuen una sèrie de paràmetres, a partir dels quals es calcula el seu Índex de Criticitat (IC), valor que dóna idea del risc potencial de l'activitat. S'utilitza aquest paràmetre per prioritzar inspeccions d'activitats de forma totalment objectiva, a partir de les seves dades físiques i de classificació d'acord amb la diferent legislació. Així doncs, s'ha pogut realitzar el pla d'inspecció d'activitats, que es desenvolupa en un programa d'inspecció semestral de les activitats entrades per registre a l'Ajuntament, on es filtren les activitats de nova implantació i se seleccionen les que disposin d'un índex de criticitat més elevat.

 

Aquestes experiències representen una aportació innovadora i de qualitat i poden servir de referència per a d’altres ajuntaments o entitats locals.

Podeu trobar més informació d'aquestes iniciatives i consultar d'altres a (www.bbp.cat)