Ajuntament de Sant Just Desvern
Servei de Comunicació
comunicacio@santjust.cat / 93 480 48 00

Informació referent als Cursos Municipals d'Arts Plàstiques de #santjust

Al mes de juliol l’Ajuntament va obrir la convocatòria pública per a la prestació del servei dels Cursos Municipals d’Arts Plàstiques, coincidint amb la  finalització del contracte amb l’empresa que el prestava fins ara i a la qual pertanyia el professorat dels cursos.

Feia més d’un any que aquest  professorat expressava la seva voluntat d’optar de manera independent a la prestació d’aquest servei i no haver de dependre d’altres empreses. L’ Ajuntament va recollir la seva demanda i l’ha acompanyat en aquest procés.

A la convocatòria pública l’Ajuntament va seguir el procediment legal que pertoca en aquests casos segons l’import i la temporalitat prevista en el contracte (el valor total del contracte és de 70.530 € i el període de 2 anys amb possibilitat de pròrroga de dos anys més). Al concurs obert amb publicitat es van presentar: Gaudim CreanArt (societat formada per part del professorat que prestava el servei) i la societat cooperativa LaFundició. Elsplecs de condicions que regeixen qualsevol concurs que convoca una administració pública han d’assegurar l’accés universal i l’objectivitat amb la finalitat que tothom qui reuneixi els criteris es pugui presentar. La màxima puntuació que es podia aconseguir era de 85 punts, repartits entre:

a)      40 punts el projecte artístic i educatiu (valoració subjectiva)

b)      25 punts les millores mediambientals (valoració objectiva)

c)      20 punts l’oferta econòmica (valoració objectiva) 

La llei de Contractació obliga les administracions públiques a que menys del 50% siguin criteris subjectius. Les ofertes que presenten les empreses que opten a la prestació del servei van en sobres independents i tancats, tal i com recull el plec de condicions.

La plica que va presentar Gaudim CreanArt va ser desestimada per la mesa tècnica de contractació atès que no complia tots els requisits  previstos en el plec de condicions, al mancar un dels cursos i la seva corresponent tarifa. Presentar tots els cursos i preus objectes del contracte és un requisit imprescindible per poder accedir al concurs i ser valorat. Seguint els principis de transparència,  legalitat, imparcialitat i accés universal, s’hagués actuat de la mateixa manera amb qualsevol empresa que optés a la convocatòria.  

La Societat Cooperativa LaFundició va presentar un projecte artístic i educatiu, i una millora en el preu del contracte que va ser valorat per la mesa com l’oferta de major puntuació, segons criteris establerts en el plec de condicions.

Durant tot el procediment l’Ajuntament ha tingut en compte la professionalitat, el bagatge, l’experiència i els esforços personals fets per l’equip de professorat d’arts plàstiques. S’ha seguit un procés administratiu com en qualsevol altra adjudicació de servei, amb la salvetat que en aquest cas concret, s’ha acompanyat al professorat en tot el procés de creació de la nova societat perquè pogués optar al servei. 

Tot i així, la societat cooperativa LaFundició va guanyar el procés i, segons contracte, no està obligada a subrogar el professorat, 5 persones, que prestaven  fins ara el servei. Tanmateix és voluntat d’aquesta societat i de l’Ajuntament que s’esgotin les possibilitats perquè el professorat que fins ara feia els cursos pugui ser integrat al nou equip, tenint en compte la fidelització de l’alumnat a aquestes persones i  la professionalitat àmpliament demostrada  Aquesta negociació entre LaFundició i el professorat encara no està tancada, atès que el professorat ha de resoldre l’actual contractació amb l’empresa que prestava el servei fins a data d’avui.

L’Ajuntament  assumeix la responsabilitat que, en el moment de publicitar els cursos que han de començar, on hi constava el nom de cada professor/a que impartia cadascuna de les disciplines artístiques,  hauria d’haver inclòs una nota on s’especifiqués que el nom d’aquell professorat estava subjecte a la nova licitació del servei. L’oferta formativa es manté tal com es va publicitar abans de l’estiu, tot i que amb l’oferta de millora presentada perla societat LaFundició, baixen les quotes publicitades inicialment entre 15 i 60 euros a l’any depenent del curs. 

Abans de l’inici del curs s’informarà a l’alumnat del professorat que impartirà els cursos. NO es girarà cap rebut a les persones inscrites fins a final del mes de novembre. 

L’Ajuntament, amb el compromís de facilitar a l’alumnat el llistat definitiu del professorat pel curs 2012-2013, resta a l’espera que es tanqui la negociació personal entre professorat actual i la nova empresa gestora, i proposa endarrerir el començament del curs fins al dia 5 de novembre.