Ajuntament de Sant Just Desvern
Servei de Comunicació
comunicacio@santjust.cat / 93 480 48 00

El Ple de #santjust de març proposa dues dones al capdavant del Jutjat de Pau

El ple del mes de març té previst aprovar l'elecció de les persones que han d'ocupar els càrrecs de jutge/essa titular i substitut/a del Jutjat de Pau del municipi durant els pròxims 4 anys. La proposta, que s'eleva a consideració del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, és nomenar Inmaculada Castellví i Milà com a titular i Ivonne Vilar Prieto com a jutgessa substituta. Ara el Tribunal haurà d'evaluar si aquestes persones compleixen tots els requisits per ocupar aquestes dues responsabilitats.

En el ple, també s'eleva el requeriment previ a la interposició de recurs contenciós administratiu al Departament d'Ensenyament de la Generalitat pel finançament de l'Escola Bressol Municipal. Des del curs 2012-2013, l'Ajuntament va deixar de rebre les subvencions que li pertocaven a la Generalitat, i això ha suposat un esforç econòmic important per l'Ajuntament per tal que aquesta situació no afectés a les famílies i no s'haguessin d'incrementar preus del servei. Ara, i després de sentències favorables per als ajuntaments que van deixar de rebrer l'ajuda, l'Ajuntament de Sant Just vol reclamar aquests imports impagats. Encara sobre l'Escola Bressol, està previst aprovar una modificació de l'ordenança vinculada a aquest servei que congela les taxes d'escolaritat i de menjador per l'any 2018 i millora alguns conceptes relacionats amb el grup de lactants. També es modifiquen altres ordenances que incorporen preus per a l'ús públic dels centres educatius fora de l'horari lectiu o els preus corresponents a esdeveniments de Festa Major com el preu d'àpats festius com del de la festa cap d'any.

En relació al Parc Natural de Collserola, es debatran dos punts relacionats amb el parc. Un és aprovar la modificació dels Estatuts per adaptar-se al que disposa la Llei de racionalització i sostenibilitat de l'Administració Local, i un segon punt és aprovar l'ordenança municipal que regularà l'ús de bicicletes pel parc.  

En clau econòmica, s'aprova el pagament de factures del 2017 que encara no s'havien liquidat. L'import total és de 69.000 euros i aniràn a càrrec del pressupost del 2018, com preveu la llei. Així mateix, es donarà compte del decret de liquidació del pressupost de l'Ajuntament per l'any 2017. Segons l'informe de l'interventor, el resultat pressupostari de l'exercici del 2017 és positiu: 6.971.791,65 euros, i això suposa un romanent de tresoreria positiu de 9.406.690,90 euros. D'altra banda, el nivell d'endeutament és del 20%, molt per sota del 75% permès. El motiu de l'elevat romanent de tresoreria ve donat, principalment, pels ingressos de l'ICIO i de les llicències urbanístiques, que s'han activat en els darrers mesos.

Altres punts del ple són:

  • Abordar la 2a pròrroga de l'11è acord de les condicions de treball del personal laboral i funcionari de l'Ajuntament.
  • Tornar a adherir-se a la xarxa de serveis locals d'ocupació, Xarxa Xaloc; acord que es proposa al Ple i que permet treballar coordinadament amb la Diputació i altres municipis, les polítiques d'ocupació.
  • Presentar l'aprovació definitiva de l'ordenança municipal reguladora de les condicions d'emplaçament i instal·lació de clus de fumadors/es de cànnabis o derivats, al municipi. Es resoldran les al·legacions presentades per diferents col·lectius per disposar d'una regulació local sobre les condicions d'emplaçament i de funcionament d'aquest tipus de local.
  • Resoldre les al·legacions i aprovació definitiva del reglament de funcionament intern del Complex Esportiu Municipal de La Bonaigua, que s'ha treballat amb els clubs esportius.
  • Proposar l'aprovació de les bases d'adjudicació de 7 habitatges de lloguer per a persones en risc d'exclusió social; acció que contribueix al foment d'un parc d'habitatges socials en règim de lloguer a Sant Just Desvern. Una de les novetats és que els lloguers de 3 anys, podran prorrogar-se per dos anys més si les condicions socioeconòmiques d'accés se segueixen complint.

Recordem que podeu escoltar el ple en directe a través d'internet.

Aquí podeu consultar l'ordre del dia del ple del mes de març.