Ajuntament de Sant Just Desvern
Servei de Comunicació
comunicacio@santjust.cat / 93 480 48 00

L'Ajuntament de #santjust té un romanent ampli per amortitzar deute i fer noves inversions

A finals de març es va celebrar el ple ordinari i es van aprovar els següents punts:

-l'elecció de les dues dones que es proposen a càrrecs de jutgessa titular i substituta al Jutjat de Pau del municipi per als propers 4 anys. Destacar que és la primera vegada que es proposen dues dones en els dos càrrecs que són la Immaculada Castellví i la Ivonne Vilar.  Ara, el Tribunal haurà d'avaluar si aquestes persones compleixen tots els requisits per ocupar aquestes dues responsabilitats. Aquest punt es va aprovar per unanimitat de tots els grups municipal.

-Es va elevar a requeriment previ a la interposició de recurs contenciós administratiu al Departament d'Ensenyament de la Generalitat pel finançament de l'Escola Bressol Municipal Marrecs.  Des del curs 2012-2013, l'Ajuntament va deixar de rebre les subvencions que li pertocaven i això li va suposar un esforç econòmic important, per tal que no afectés a les famílies usuàries. Ara, i després de sentències favorables per a divesos ajuntaments, l'Ajuntament de Sant Just Desvern vol reclamar aquests imports impagats. Aquest punt ha estat aprovat per unanimitat.

També relacionat amb l'Escola Bressol Municipal Marrecs es va aprovar la modificació de l'ordenança vinculada a aquest servei que congela les taxes d'escolaritat i de menjador per l'any 2018. També s'han millorat conceptes relacionats amb el grup de lactants.  També es van modificar altres ordenances que incorporen preus per a l'ús públic dels centres educatius fora de l'horari lectiu o els preus corresponents a esdeveniments de Festa Major com el preu dels àpats festius com del de la festa de cap d'any. Aquestes modificacions van ser aprovatdes amb l'abstenció de PDeCAT,  C'S i PP.

-Es van debatre dos punts del ple relacionats amb el Parc Natural de Collserola. Un va aprovar per unanimitat la modificació dels Estatus per adaptar-se al que disposa la Llei de racionalització i sostenibilitat de l'Administració Local, i un segon punt va aprovar l'ordenança municipal que regularà l'ús de bicicletes pel parc i que va tenir el suport de tots els grups municipals excepte les abstencions de PDeCAT i PP.

-En clau econòmica, es va aprovar el pagament de factures del 2017 que encara no s'han liquidat. L'import total era de 69.000 € i aniran a càrrec del pressupost 2018, com preveu la llei.  Així mateix, es donarà compte del decret de liquidació del pressupost de l'Ajuntament per l'any 2017 i que va ser aprovat amb el vot de l'Equip de Govern i l'abstenció dels grups de l'oposició.

Altres punts que també es van tractar van ser:

- la pròrroga del conveni de treballadors/es del personal de l'Ajuntament també es va aprovar amb l'abstenció de PDeCAT, C'S i PP.

- L'adhesió a la Xarxa Xaloc que permetrà treballar amb la Diputació de Barcelona i altres municipis les polítiques d'ocupació, va se aprovada amb el suport de tots els grups municipals excepte C'S que es va abstenir. 

- l'aprovació definitiva de l'ordenança reguladora de les instal·lacions de cànnabis que es va aprovar amb l'abstenció de PDeCAT i PP.

- l'aprovació definitiva i la resolució d'al·legacions del reglament de funcionament del Complex Esportiu Municipal La Bonaigua que es va aprovar amb l'abstenció de C'S i PP.

Finalment es va aprovar la urgència d'un punt que era l'aprovació de les bases d'adjudicació de 7 habitatges de lloguer per a persones en situació de risc d'exclusió social i que va ser aprovada per unanimitat de tots els grups municipals.

Per útlim, un dels temes dels quals es va informar va ser sobre el romanent d'enguany. Segons l'informe de l'interventor, el resultat pressupostari del 2017 és positiu amb 6.971.791,65 €, i això suposa un romanent de tresoreria positiu acumulat de 9.406.690,90 €. D'altra banda, el nivell d'endeutament és del 20%, molt per sota del 75% permès. El motiu de l'elevat romanent de tresoreria ve donat, principalment, pels ingressos de l'ICIO i de les llicències urbanístiques, que s'han activat en el darrer any, juntament amb el romanent acumulat de l'any anterior.