Ajuntament de Sant Just Desvern
Servei de Comunicació
comunicacio@santjust.cat / 93 480 48 00

El Pla Municipal d'acollida a persones refugiades i migrades tema destacat del Ple de març de #santjust

En el Ple del mes de març sotmetrà a votació el Pla Municipal d'acollida a persones refugiades i migrades de l'Ajuntament, com a document que reculli el conjunt de directrius que articulin les polítiques d’acollida del nostre municipi. Amb aquest Pla es pretén generar la possibilitat d’acollir persones demandants de protecció internacional o asil a Catalunya, i alhora desenvolupar els instruments, els mecanismes i els processos perquè el procés d’acollida sigui pacífic i enriquidor per a la ciutadania i el municipi. El Pla defineix dos grans grups d’actuacions: intervenció a les actuacions que van dirigides a les persones demandants de protecció internacional o asil i accions de sensibilització adreçades a la ciutadania santjustenca.

També es votarà l'aprovació inicial del Reglament sobre l'ús d'una comunicació no sexista. L’Ajuntament de Sant Just Desvern s’ha basat en la guia realitzada per l’Observatori de les dones en els mitjans de comunicació, del qual en forma part Sant Just Desvern, per desenvolupar aquest reglament amb el qual vol avançar cap a l’equitat de gènere. Això suposa reforçar les mesures i els mecanismes concrets per aconseguir evitar l’androcentrisme i eradicar el sexisme en l’àmbit de la comunicació social

L'aprovació del conveni entre el Consorci de Turisme del Baix Llobregat i els ajuntaments de la comarca per adequar-lo a la normativa legal vigent i per a la creació d'un fons comarcal per a la realització d'un Pla Estratègic Turístic Comarcal, centrat en la millora de l'experiència turística; i la modificació de l'Ordenança Municipal de Trànsit i Circulació Vial de Sant Just Desvern i dels seus annexos; i l'aprovació provisional de la Modificació del Pla General Metropolità al front nord de la Carretera Reial -entre el carrer Blasco de Garay i l'avinguda de la Riera- que permetrà convertir aquesta zona en residencial, són altres temes de l'ordre del dia del Ple de març. 

En aquesta sessió plenària es tractaran diferents punts referits a finques particulars que poder beneficiar-se de les  bonificacions contemplades a l'ordenança reguladora de l'impost sobre construccions, instal·lacions i obres segons els casos. Es tracta d'edificis catalogats i declarats d'especial interès. 

Pel que fa a les mocions, els grups municipals de Govern (PSC, ERC i Movem Sant Just) han presentat una per lluitar contra la criminalització dels i les joves adolescents migrats sols i dotar econòmicament l'Estratègica catalana d'acollida i integració. 

La sessió és pública i està convocada dijous 28 de març, a les 7 del vespre, a la sala de sessions de l’Ajuntament.

Podeu consultar l'ordre del dia a santjust.cat