Ajuntament de Sant Just Desvern
Servei de Comunicació
comunicacio@santjust.cat / 93 480 48 00

Es reprèn l’activitat comercial i de restauració amb condicions sanitàries

Nota informativa Núm. 57 relacionada amb el coronavirus – 3/05/20 21 h

A partir de demà, dilluns, ja poden obrir els establiments de comerç al detall, hostaleria i restauració, pràctica de l'esport professional i federat i arxius. Així s'ha publicat en el Butlletí Oficial de l'Estat amb la voluntat de flexibilitzar determinades restriccions establertes en l'activitat comercial i de determinats serveis després de la declaració de l'Estat d'Alarma.

En aquesta fase inicial, podran reobrir al públic aquells locals i establiments del comerç al detall i de serveis professionals que garanteixin el compliment d'una sèrie de condicions que permetran compatibilitzar aquesta reobertura amb les mesures higièniques adequades per a la protecció de la salut i la seguretat de la ciutadania i les persones treballadores.

Pel que fa a l'hostaleria i la restauració, en aquesta fase 0 o inicial, l'obertura està limitada per menjar a domicili i per recollida presencial del menjar elaborat sota cita prèvia.

En tots els casos, la voluntat és evitar un repunt del coronavirus, amb una certa flexibilització de l'activitat comercial i de serveis professionals.

L'Ajuntament vetllarà pel compliment de les condicions establertes i habilitarà personal per a informar els establiments corresponents. Així mateix, demà es distribuiran mascaretes a les zones de major mobilitat laboral, davant la nova entrada de treballadors i treballadores a llocs de feina fins ara no autoritzats.

No s'ha d'abaixar la guàrdia davant del coronavirus. A Sant Just, 45 persones ha mort per COVID-19. Cal destacar que fa una setmana que no hi ha cap defunció al municipi, segons les dades que disposa l'Ajuntament.

Condicions per a l'obertura del comerç al detall i de serveis assimilats

Què ha de saber el comerç abans d'obrir?

· Només poden obrir els comerços de fins a 400 metres quadrats.
· S'ha d'establir un sistema de cita prèvia.
· A la botiga només hi podrà haver un client/a per cada treballador/a.
· No es poden fer zones d'espera a l'interior dels locals. Caldrà esperar-se a l'exterior amb la corresponent distància de seguretat.
· S'ha de garantir l'atenció individualitzada al client/a amb la deguda separació física, i en el cas que això no sigui possible, mitjançant la instal·lació de taulells o mampares.
· Tenen preferència les persones de més de 65 anys, que podran anar als comerços dins de les franges horàries en què poden passejar.
· Si s'han de recollir productes adquirits a la botiga, cal garantir una recollida esglaonada que eviti aglomeracions.
· els establiments i locals comercials que comptin amb zones d'autoservei, haurà de prestar el servei un treballador de l'establiment, amb la finalitat d'evitar la manipulació directa per part dels clients dels productes.
· No es podrà posar a la disposició productes de prova.


Quines són les mesures d'higiene del local?

· Els establiments i locals hauran de posar a la disposició del públic dispensadors de gels amb activitat virucida autoritzats i registrats pel Ministeri de Sanitat, en l'entrada del local, i hauran d'estar sempre en condicions d'ús.
· En els establiments del sector comercial tèxtil, i d'arranjaments de roba i similars, els emprovadors hauran d'utilitzar-se per una única persona i després del seu ús es netejaran i desinfectaran. En cas que un client es provi una peça que posteriorment no adquireixi, el titular de l'establiment implementarà mesures perquè la peça sigui higienitzada abans que sigui facilitada a altres persones.
· Els comerços hauran de netejar tot el local almenys dues vegades al dia, una d'obligatòria en acabar la jornada.
· Després de cada neteja, els materials emprats i els equips de protecció individual (d'ara endavant EPIs) utilitzats es rebutjaran de manera segura, procedint-se posteriorment a la rentada de mans. Per a aquesta neteja es podrà realitzar, al llarg de la jornada i preferentment al migdia, una pausa de l'obertura dedicada a tasques de manteniment, neteja i reposició.
· Si hi ha canvi de torn de les persones treballadores, es farà una neteja i desinfecció dels llocs de treball. Atenció especial a taulells, mampares o terminals de pagament, entre d'altres. Les neteges també s'han de fer a les zones privades com vestuaris, taquilles o zones de descans.

· Els uniformes s'hauran de netejar diàriament i també s'hauran d'higienitzar els emprovadors cada vegada que s'utilitzin, els poms de les portes, carrets o datàfons.

· Es garantirà una ventilació adequada de tots els establiments i locals comercials.
· La clientela no ha d'utilitzar els sanitaris, si no és estrictament necessari. Si es fa ús, s'han de netejar sanitaris, aixetes i poms de porta.
· Tots els establiments i locals hauran de disposar de papereres, si pot ser amb tapa i pedal, en els quals poder dipositar mocadors i qualsevol altre material d'un sol ús. Aquestes papereres hauran de ser netejades de manera freqüent i almenys una vegada al dia.

Quin personal pot incorporar-se a la feina?

No podran incorporar-se als seus llocs de treball en els establiments comercials:
· Treballadors/es que en el moment de la reobertura de l'establiment comercial estiguin en aïllament domiciliari per tenir diagnòstic de COVID-19 o tinguin algun dels símptomes compatibles amb la COVID-19.
· Treballadors/es que, no tenint símptomes, es trobin en període de quarantena domiciliària per haver tingut contacte amb alguna persona amb símptomes o diagnosticada de COVID-19.
· Si una persona treballadora comencés a tenir símptomes compatibles amb la malaltia, es contactarà amb els serveis de salut. Haurà d'abandonar el lloc de treball fins que la seva situació mèdica sigui valorada.
· Totes les persones treballadores han de tenir el seu equip de protecció individual. L'ús de màscares serà obligatori quan no pugui garantir-se la distància de seguretat interpersonal d'aproximadament dos metres entre el treballador/a i el client/a o entre els mateixos treballadors. Tot el personal haurà d'estar format i informat sobre el correcte ús dels citats equips de protecció.
· En el cas de serveis que no permetin el manteniment de la distància de seguretat interpersonal, com poden ser les perruqueries, centres d'estètica o fisioteràpia, s'haurà d'utilitzar l'equip de protecció individual oportú que asseguri la protecció tant del treballador com del client, havent d'assegurar en tot cas el manteniment de la distància de dos metres entre un client i un altre.

Què ha de saber la persona compradora?

· Només pot anar a la botiga amb cita prèvia.
· Una persona comprant per cada persona treballadora.
· Cal tenir accés a gel hidroalcohòlic.
· La clientela no ha d'utilitzar els sanitaris, si no és estrictament necessari.
· Cal fer comerç de proximitat. Els desplaçaments als establiments i locals podran efectuar-se únicament dins de Sant Just, tret que el servei o producte no es trobi disponible en aquest.
· per a l'obertura de l'Hostaleria i la Restauració

Fins ara ja es podia fer el lliurament de menjars a domicili. Amb la nova flexibilització, els establiments podran habilitar la recollida per part de la clientela a l'establiment, sempre que es respectin determinades mesures d'higiene, prevenció i aforament.

Què ha de saber la persona responsable de l'establiment?

· Es permet el lliurament a domicili i la recollida de comandes per part de la clientela en els establiments.
· Està prohibit el consum a l'interior dels establiments.
· En els serveis de lliurament a domicili podrà establir-se un sistema de repartiment preferent per a persones majors de 65 anys, persones dependents o altres col·lectius més vulnerables a la infecció per COVID-19.
· En els serveis de recollida en l'establiment, el client haurà de realitzar la comanda per telèfon o en línia i l'establiment fixarà un horari de recollida d'aquest, evitant aglomeracions en els voltants de l'establiment.
· L'establiment haurà de comptar amb un espai habilitat i senyalitzat per a la recollida de les comandes on es realitzarà l'intercanvi i pagament. En tot cas, haurà de garantir-se la deguda separació física o, quan això no sigui possible, amb la instal·lació de taulells o mampares.

Quines mesures d'higiene ha de garantir a la clientela?

· A l'entrada de l'establiment: gels hidroalcohòlics
· A la sortida de l'establiment: papereres amb tapa d'accionament no manual, dotades amb una bossa d'escombraries.
· El temps de permanència en els establiments ha de ser l'estrictament necessari.
· Si hi ha més d'un client al mateix temps al local, cal assenyalar de manera clara la distància de seguretat interpersonal de dos metres entre clients, amb marques en el sòl, o mitjançant l'ús de balises, cartelleria i senyalització. En tot cas, l'atenció als clients no podrà realitzar-se de manera simultània a diversos clients pel mateix treballador.
· En cas que no pugui atendre's individualment a més d'un client al mateix temps, l'accés a l'establiment es realitzarà de manera individual, excepte aquells casos en els quals es tracti d'un adult acompanyat per una persona amb discapacitat, menor o major.

Els Arxius

L'Ordre del BOE del 3 de maig també estableix les condicions per a l'obertura d'arxius de qualsevol titularitat i gestió, i es regulen les condicions per a la realització de la seva activitat i la prestació els serveis que li són propis.

Per aquest motiu, l'arxiu municipal prestarà serveis per via telemàtica, mitjançant sol·licitud prèvia. El correu per demanar el servei és: arxiumunicipal@santjust.cat

Obres

Una altra ordre del BOE ha permès la realització de les obres que es facin a locals, habitatges o altres zones delimitades de l'edifici no habitades o a les quals no tinguin accés els residents mentre durin les obres, sempre que es compleixin les condicions establertes en aquesta ordre. Així mateix, es permet l'accés a zones no sectoritzades de l'edifici, per a la realització de les operacions puntuals de connexió amb les xarxes de serveis de l'edifici que siguin necessàries per a escometre les obres.

En aquesta ordre, es fixen com a condicions per a la realització d'aquest tipus d'obres:

Limitar la circulació del personal i els materials per zones comunes no sectoritzades, i s'adoptin totes les mesures oportunes per a evitar, durant el desenvolupament de la jornada, el contacte amb el veïnat de l'immoble.
L'accés i sortida d'aquests locals, habitatges o zones es produeixi a l'inici i a la finalització de la jornada laboral.
El personal adopti les mesures de prevenció i higiene enfront de la COVID-19 indicades per les autoritats sanitàries.