Ajuntament de Sant Just Desvern
Servei de Comunicació
comunicacio@santjust.cat / 93 480 48 00

Preocupació per la continuïtat de la cooperació amb Camoapa (Nicaragua)

Dijous passat, 25 de juny, la Asamblea Nacional de Nicaragua, l’òrgan que exerceix el poder legislatiu de la República de Nicaragua, va aprovar la cancel·lació de la personalitat jurídica de la “Asociación de Hermanamiento Municipal” (ASODHERMU) del municipi de Camoapa. Aquesta entitat, creada el 2009, funcionava com la contrapart de l’ONG Sant Just Solidari i, per extensió, era el referent local per a la gestió dels projectes de cooperació de l’agermanament entre els municipis de Sant Just Desvern i Camoapa.

La rapidesa amb què s’ha pres aquesta decisió i la gravetat de les acusacions vessades contra l’entitat suposen un salt qualitatiu en la pressió sobre la cooperació municipal, i obre la porta a futures decisions que afectin el conjunt dels agermanaments i dels vincles solidaris entre Catalunya i Nicaragua. No cal dir que dificultar el treball de les contraparts posa en risc l’existència mateixa de la cooperació municipal i la seva dinàmica històrica de treball. Aquesta situació comporta la liquidació de l'entitat que Sant Just Solidari té com a contrapart a Camoapa. Sant Just Solidari manifesta que l’agermanament ha de continuar i que està estudiant la manera de que l’afectació dels projectes de cooperació sigui la mínima possible.

A més, aquest fet ja està tenint repercussions a nivell diplomàtic, i tant l’ambaixada espanyola com altres instàncies oficials estan intervenint en aquest assumpte. L’Ajuntament i l’entitat local Sant Just Solidari estan fent gestions supramunicipals amb el Ministeri d’Afers Exteriors, l’ambaixada a Managua i el Fons Català de Cooperació, per tal d’impedir que es produeixi aquesta situació i es pugui mantenir la cooperació solidària amb aquest municipi nicaragüenc amb el qual Sant Just hi està agermanat. L’objectiu és que Sant Just Solidari pugui continuar actuant i desenvolupant projectes de cooperació a Camoapa.

L’ONG Sant Just Solidari és qui segueix la gestió dels projectes de cooperació i té el contacte permanent amb ASODHERMU, la seva contrapart a Campapa. A banda de les aportacions de les persones associades a l’entitat i d’altres cooperacions, el pressupost municipal destina una aportació important a projectes de desenvolupament, com el subministrament d’aigua potable a determinats barris, beques d’ajut a jovent capacitat per cursar estudis universitaris, la construcció i equipament d’un centre per a la infància i les famílies, un centre de salut i un espai cooperatiu de dones, etc.