Ajuntament de Sant Just Desvern
Servei de Comunicació
comunicacio@santjust.cat / 93 480 48 00

Comença la implantació del sistema de recollida porta a porta comercial a Sant Just amb l’inici de la campanya informativa

La implantació del nou model de recollida de residus comercial basat en el sistema porta a porta ha començat aquesta setmana amb l'inici de la campanya informativa als establiments comercials. En aquest sentit, l'Ajuntament ha contractat cinc persones, quatre informadores de gestió de residus i una coordinadora, que tindran la funció d'informar a peu de carrer sobre el nou model de recollida comercial, aclarir dubtes als comerços i a la ciutadania i resoldre incidències. L’equip està format per cinc dones amb dificultats per accedir al mercat de treball, que s’acullen a aquest pla d’ocupació com una nova oportunitat. Durant aquesta setmana estan rebent formació específica per desenvolupar la seva tasca d'informadores ambientals.

El teixit comercial i els equipaments de Sant Just Desvern generen una part important dels de residus municipals i, en aquest sentit, la seva implicació és imprescindible en l’objectiu col·lectiu d’incrementar els índexs de recollida selectiva i millorar la separació dels residus al municipi.

COM FUNCIONA EL PORTA A PORTA COMERCIAL?

Cal dipositar cada residu al recipient corresponent i deixar-lo a la porta de l’establiment, en uns dies i hores determinats segons cada fracció. Cal treure el recipient el dia que toca i recollir-lo un cop estigui buit. La correcta separació i el compliment dels criteris i dels horaris de recollida per part del sector comercial permetran que els contenidors del carrer es destinin exclusivament a la recollida de residus domèstics.

IDENTIFICACIÓ AMB XIP

El nou model de recollida de residus comercial inclou un sistema d’identificació amb xip que permetrà fer un seguiment de les fraccions que es recullen a cada comerç. Els xips estaran situats als bujols (en el cas de les fraccions orgànica, vidre i resta) o a la façana del comerç (en el cas de les fraccions envasos i paper i cartró).

La recollida porta a porta comercial millora l’eficiència de la gestió dels residus que es generen i ofereix un servei de qualitat al sector comercial. L’objectiu és assolir una participació generalitzada dels comerços en la separació en origen i en la recollida selectiva, reduir la quantitat total de residus generats i disminuir la quantitat de fracció resta i d’impropis.