Ajuntament de Sant Just Desvern
Servei de Comunicació
comunicacio@santjust.cat / 93 480 48 00

El Ple d’octubre de Sant Just votarà l’aprovació de les Ordenaces fiscals i reguladores de Preus Públics per a 2021

Aquest dijous, dia 29, se celebra a les 19 h la sessió ordinària del Ple d’octubre. En aquesta ocasió serà en format telemàtic a causa de l’agreujament de la situació sanitària per la COVID-19. La sessió es pot seguir en directe a través del canal youtube de l'Ajuntament. 

En aquesta sessió es porta a votació la modificació de les Ordenances fiscals i reguladores de Preus Públics per a l’exercici 2021.També està prevista la modificació de l’ordenança fiscal número 15 (taxa per la utilització especial o privativa de la via pública i dels espais públics), mitjançant la qual no es girarà el rebut de la taxa de terrasses del tercer trimestre de l'any als establiments de restauració; i la resolució de les al·legacions presentades pel gremi de tallers de reparació d’automòbils i aprovació definitiva de les bases reguladores específiques de subvencions en règim de concurrència no competitiva per al manteniment i represa de les activitats comercials de Sant Just Desvern com a conseqüència de la situació generada per la COVID-19..

Un altre punt que es presenta a Ple és l’adhesió de l’Ajuntament de Sant Just Desvern al Pla per la Diversitat Sexual i de Gènere del Baix Llobregat 2020-2024, el qual contempla un conjunt integrat i sistemàtic de polítiques públiques i mesures que possibiliten la promoció de la igualtat i la no discriminació de persones LGTBI. Amb l’adhesió al Pla comarcal, l’ajuntament de Sant Just Desvern es compromet a implementar de manera coordinada amb el Consell Comarcal i la resta d’ajuntaments de la comarca, accions i polítiques públiques per la diversitat afectiva, sexual i de gènere, que promoguin i facin efectius els drets de les persones LGTBI. 

En l’àmbit de Planificació Territorial, Habitatge i Medi Ambient, l’ordre del dia inclou punts com l’aprovació definitiva de la modificació del reglament del cementiri municipal; la ratificació de l’extinció de concessió del quiosc situat al Passeig Sagrera i l’aprovació de les bases i la convocatòria de subvencions per al projecte de foment d’ús de bosses reutilitzables en comerços de venda al detall de fruites, verdures i altres, amb la voluntat de reduir els residus a Sant Just.

Pel que fa a l’Àrea de Serveis a la Persona, es votarà la pròrroga dels contractes del servei de mobilitat, dels cursos d’arts plàstiques per a persones adultes i del servei de consergeria i informació de diversos equipaments municipals. També es presenta a Ple la modificació del reglament d’ús de la sala El Celler de Can Ginestar; la modificació del Pla Estratègic de subvencions de l’Ajuntament; i l’aprovació de les bases reguladores i de la convocatòria simultània de concurs públic per a l’atorgament de subvencions i formalització de convenis per a activitats d’utilitat pública o interès socials a desenvolupar durant el 2021.

L’aprovació del Pla Local d’Infància i Adolescència (PLIA), per adaptar les estratègies de les polítiques municipals a les necessitats dels/de les infants i adolescents de Sant Just serà un altre punt a debat.

Com a cada sessió plenària, també s'informarà sobre la situació econòmica financera periòdica, sobre l'execució pressupostària i els moviments de tresoreria, així com donar compte d'altres informacions. Entre d’altres, es llegirà el manifest Trans amb motiu del Dia Internacional per la despatologització de les persones Trans del 19 d’octubre; i es donarà compte del reconeixement de la indemnització a favor de l’empresa Gaudim Creanart per la suspensió del contracte de serveis dels cursos d’arts plàstiques per a persones adultes, amb motiu de la crisi sanitària derivada de la COVID-19.

Mentre la situació sanitària no permeti assistència presencial de públic a les sessions de Ple, es podran plantejar precs i preguntes a través del correu electrònic  preguntesple@santjust.cat. Es tindran en compte els correus rebuts durant les 24h del dia anterior de la celebració del ple i els rebuts el mateix dia de la sessió fins a les 12h del migdia. Al correu hi ha de figurar el nom de la persona que formula el prec o la pregunta i, si és el cas, també el del col·lectiu al qual representa. El contingut dels correus seran gestionats per la presidència del ple, seguint el mateix criteri que quan es plantejaven presencialment a la sessió.

Podeu consultar l'ordre del dia del ple aquí