Ajuntament de Sant Just Desvern
Servei de Comunicació
comunicacio@santjust.cat / 93 480 48 00

Alicia Murciano Zurita pren possessió del càrrec de regidora de l'Ajuntament al Ple de #SantJust

Ahir dijous 17 de desembre es va celebrar un Ple extraordinari, en format telemàtic, en el qual l'Alicia Murciano Zurita va prendre possessió com a nova regidora del consistori.

Tot seguit es va presentar la modificació de l'horari i composició de les Comissions informatives permanents, un punt que es va aprovar amb els vots a favor de PSC, JuntsXCat, Movem Sant Just, CUP, regidor no adscrit, i l'abstenció d'ERC. Les reunions es faran els dimecres de la setmana anterior al ple, tot i que es va acordar amb els grups que a partir del febrer es proposarà avançar aquestes reunions als dilluns perquè els grups municipals disposin de més temps per preparar els punts a debat.

Arrel dels nous nomenaments s’ha procedit a una reorganització de les competències delegades i s'ha aprovat el nomenament de les persones representants de l'Ajuntament en òrgans col·legiats externs, amb els vots a favor de PSC, Movem Sant Just, regidor no adscrit; i l'abstenció de JuntsXCat, ERC i CUP.

El Ple també va acordar la modificació parcial dels règims de dedicació exclusiva i parcial del personal electe de la corporació, amb els vots a favor de l'Equip de Govern (PSC i Movem Sant Just i el regidor no adscrit, i l'abstenció de JuntsXCat, ERC i CUP. Amb els canvis introduïts en les dedicacions dels càrrecs electes del govern municipal, es redueix la despesa total en 69.000 euros per l’any 2021.

Un altre punt de l'odre del dia aprovat ahir va ser la rectificació i aclariment de l'Acord del ple municipal de 19 de desembre de 2019 de modificació del contracte de gestió del Complex Esportiu Municipal La Bonaigua per a la remodelació dels vestidors, en el sentit d’afegir que l’execució de les obres dels vestidors per part del contractista s’haurà de portar a terme durant els mesos de juliol a agost de 2021, amb un marge de flexibilitat d’un mes més. El cost total de l’obra es financia al 50% entre l’Ajuntament i l’empresa concessionària. Pel que fa a l’import corresponent a l’Ajuntament, el pagament d’aquestes obres es farà en dues vegades, i amb càrrec al pressupost del 2020 es destinen 100.000 euros. La quantitat restant, valorada en uns 70.000 euros, es pagaran a l’empresa concessionària l’any vinent. Les votacions dels grups municipals van ser: a favor PSC, ERC, Movem i regidor no adscrit, i en contra JuntsXCAT i CUP.

Quant a l'àrea de Serveis a la Persona, es van portar a votació dos punts. D'una banda, l'aprovació d'alliberament sobrant del contracte per a la prestació de servei bàsic d’ajuda a domicili corresponent a l’exercici econòmic, la qual cosa permetrà donar resposta a noves necessitats de serveis socials. El punt es va aprovar amb el vot a favor de tots els grups, excepte l'abstenció de la CUP.

I de l'altra, l'alliberament del crèdit sobrant dels document comptables referents a les bases reguladores i la convocatòria simultània de concurs públic per a l’atorgament de subvencions i formalització de convenis per a les activitats d’utilitat pública o interès social a desenvolupar durant l’any 2020, per destinar-los també a altres necessitats, amb el vot a favor de tots els grups excepte l'abstenció de la CUP.

El Ple es va poder seguir en directe pel canal Youtube de l’Ajuntament. Recordem que podeu visionar-lo íntegrament en el mateix canal.