Ajuntament de Sant Just Desvern
Servei de Comunicació
comunicacio@santjust.cat / 93 480 48 00

Avui se celebra el ple de gener, en què es prendrà coneixement de la renúncia del regidor d’ERC Jordi Porta

Aquest dijous, a partir de les 19 h, se celebra el ple ordinari del mes de gener, en què es prendrà coneixement de la renúncia de Jordi Porta Pruna, regidor d’ERC. Jordi Porta deixa l’acta de regidor després de sis anys formant part de la Corporació. Durant el mandat 2015-19 va ser regidor de Transports, Mobilitat i Seguretat viària i, en el mandat actual, ha estat regidor de l’oposició.

Pel que fa als punts de votació, en l’Àrea de Planificació Territorial, Habitatge i Medi Ambient, el ple decidirà si dona conformitat al text refós de la modificació puntual del Pla General metropolità a l’àmbit de la Carretera Reial- Parc de Torreblanca - Can Biosca. El document contempla una nova proposta d’ordenació urbanística en aquesta zona, situant la nova edificació en paral·lel als edificis de Carretera Reial – Torreblanca, millorant la integració del conjunt de l’illa i separant-se més de l’edifici confrontat (25 metres entre edificacions), permetent una millora de la continuïtat i la funcionalitat dels espais verds.

En l’Àrea d’Alcaldia Presidència i de Serveis Generals, Economia i Sostenibilitat, el ple votarà la rectificació d’una errada material en el nomenament de representants de l’Ajuntament en òrgans externs.

Al ple també es donarà compte del decret de determinació de l’estructura organitzativa de l’Ajuntament, el nomenament de tinences d’Alcaldia, la constitució de la Junta de Govern Local i la delegació de determinades atribucions de l’Alcaldia a favor de la Junta de Govern Local i determinades persones regidores. D’altra banda, es donarà compte del nomenament de personal eventual per ocupar el lloc de treball d’assessorament especial d’Alcaldia en matèria de Bon Govern, Relacions Institucionals, Projectes Estratègics, Transports i Mobilitat. Podeu consultar la nova estructura organitzativa de l’Ajuntament (cartipàs), aprovat per decret d’alcaldia el 21 de desembre de 2020.

Finalment, es donarà compte del nomenament interí de dos agents de la Policia Local i de la pròrroga del nomenament interí d’un altre agent de la Policia Local, per tal de donar un suport especial en tasques relacionades amb la Covid-19.

Recordem que, mentre la situació sanitària no permeti assistència presencial de públic a les sessions de Ple, es podran plantejar precs i preguntes a través del correu electrònic preguntesple@santjust.cat. Es tindran en compte els correus rebuts durant les 24h del dia anterior de la celebració del ple i els rebuts el mateix dia de la sessió fins a les 12h del migdia. Al correu hi ha de figurar el nom de la persona que formula el prec o la pregunta i, si és el cas, també el del col·lectiu al qual representa. El contingut dels correus seran gestionats per la presidència del ple, seguint el mateix criteri que quan es plantejaven presencialment a la sessió.

El ple es podrà seguir en directe a través del canal de YouTube de l’Ajuntament.