Ajuntament de Sant Just Desvern
Servei de Comunicació
comunicacio@santjust.cat / 93 480 48 00

Comença l'exposició pública de la modificació puntual del Pla General Metropolità (PGM) de #SantJust a l'àmbit de la Carretera Reial - Parc de Torreblanca - Can Biosca

El Ple del mes de gener va donar conformitat a l’inici del període d’exposició pública del text refós de la Modificació puntual del Pla General Metropolità (MPGM) a l’àmbit de la Carretera Reial – Parc de Torreblanca – Can Biosca amb els vots favorables del PSC, ERC, Movem i el regidor no adscrit, i els vots en contra dels grups JuntsxCat-AR i la CUP.

Amb aquest acord s’obre el procés d’informació pública per termini d’un mes durant el qual es poden formular totes les al·legacions que es considerin oportunes. Aquestes hauran de ser tramitades i respostes de forma argumentada abans que el Ple pugui procedir a la aprovació provisional, que en el seu cas, encara haurà de ser ratificada per la Comissió Territorial d’Urbanisme de la Generalitat.  

El principal objectiu d’aquest planejament -juntament amb els altres dos que s’estan desenvolupant o es desenvoluparan en altres punts de la Ctra. Reial– és donar compliment al Conveni de col·laboració per a la transformació urbanística de la Carretera Reial al seu pas per Sant Just Desvern. Un conveni que ha permès preservar la Vall de Sant Just com un espai natural i protegit. Aquest objectiu ha estat històricament compartit, convé recordar-ho, per les forces polítiques de l’Ajuntament i amb el suport de bona part de la ciutadania.

L’altre objectiu d’aquesta modificació és reordenar l’àmbit del Consell Comarcal i el parc de Torreblanca, afectat de vialitat pel PGM vigent, per així permetre el desenvolupament del barri que creixerà a un costat i altre de la Ctra. Reial.  De fet, amb aquesta modificació de planejament no sols no es redueix l’espai total destinat a equipaments i zones verdes, sinó que s’incrementen en 692,71 m2 i 3.310,40 m2 respectivament, com es pot comprovar en el quadre resum següent:

Aquest increment d’espai destinat a equipaments, que s’aniran construint en funció de les necessitats, està destinat a fer possible la ubicació d’un Centre d’Urgències d’Atenció Primària (CUAP) de 24 h que la Generalitat haurà de gestionar i posar en marxa i també es preserva l’espai necessari per ubicar un centre educatiu (6.000 m2) per si la Generalitat així ho estima pertinent.

El text refós de la MPGM que es posa a exposició pública també contempla una edificabilitat màxima de 6.500 m2 en un bloc lineal de planta baixa + 6 plantes i amb un màxim de 73 habitatges.  El 30% de la promoció es destinarà a habitatges de protecció oficial amb règim de lloguer. I ho fa amb una proposta d’ubicació paral·lel als edificis de la Carretera Reial-Torreblanca que millora la seva integració en el conjunt de l’illa, ja que crea una separació mínima de 20 metres de zona verda en relació als edificis construïts i de 25 metres entre façanes. La reducció de l’alçada màxima de l’edifici i l’allunyament dels edificis construïts és una variació en relació al projecte inicial, que cerca atendre part de les demandes formulades pel veïnat.  En tot cas, l’Ajuntament es mostra obert a discutir amb el veïnat l’emplaçament final d’aquesta nova edificabilitat.

Alhora, els 6.500 m2 previstos no exhaureixen la edificabilitat màxima d’aquest àmbit que es situava en 10.000m2. Aquesta es una altra demostració més que aquesta MPGM no té una voluntat estrictament constructiva, sinó que amb ella s’ha intentat mantenir un equilibri tenint en compte també el desig de no densificar en excés la zona.

En definitiva, i tal i com ho reflecteix el Pla d’Acció Municipal (PAM), l’objectiu era desenvolupar el Conveni de la Vall amb el compromís de protegir el medi ambient, evitar l’edificació del Parc Natural de Collserola i promoure la construcció d’habitatge de lloguer social. És sota aquestes premisses que s’executa aquest planejament urbanístic.

Per últim, recordem que el text refós se sotmet ara a informació pública per termini d’un mes durant el qual es poden formular les al·legacions. El termini comença l’endemà de la seva publicació en el BOPB.  També es publica en l’E-Tauler, en el següent enllaç on podreu consultar telemàticament tota la documentació referent a aquest tema:

https://www.seu-e.cat/documents/27734/10320437/MODIFICACIÓ+PUNTUAL+DEL+PGM+A+L’ENTORN+DEL+SECTOR+“CTRA.+REIAL+–+PARC+DE+TORREBLANCA”/b8c176dc-10f4-476e-9310-c43c387a1cab