Ajuntament de Sant Just Desvern
Servei de Comunicació
comunicacio@santjust.cat / 93 480 48 00

En el ple de febrer prendrà possessió com a regidora Désirée Slauka, d'ERC, i es recordarà la figura del poeta Joan Margarit

Aquest dijous 25 de febrer, a partir de les 19 h, se celebrarà el ple ordinari, en el qual prendrà possessió la regidora d’ERC, Désirée Slauka Triler Trujillo. Tot seguit, es farà un minut de silenci en record del poeta, arquitecte i veí, Joan Margarit Consarnau, i es ratificarà el decret d’establiment de tres dies de dol oficial municipal per la seva defunció.

Pel que fa a l’Àrea d’Alcaldia Presidència i de Serveis Generals es presenten diferents punts per a la seva votació, com la modificació de l’Ordenança fiscal número 15 en els supòsits de les ocupacions de via pública vinculades a l’exercici d’activitats recreatives. Aquesta modificació respon a la voluntat d’ajudar al sector de la restauració, afectat per la crisi de la COVID-19. Per tant, no es girarà la taxa d’ocupació de via pública per les terrasses durant el període entre l’1 de gener i el 30 de juny de 2021.

La modificació de crèdit per a diverses inversions relacionades amb el patrimoni municipal del sòl és una altra de les qüetions que se sotmetrà a votació. Amb aquest punt l’Ajuntament vol impulsar l’adquisició de dos terrenys que permetran ubicar futurs serveis o equipaments municipals. Un fa referència a un solar compartit amb Esplugues a Can Modolell, i el segon fa referència a una part dels terrenys i de l’edificació de la Fundació Privada Indústries Gràfiques Antoni Algueró.  

L’increment de les retribucions del personal al servei de la corporació, i dels membres de la corporació, per a l'exercici 2021, corresponent a l’aplicació de l’IPC en un 0,9%; l’increment dels imports per assistència dels membres de la corporació; i la modificació singular de la relació del lloc de treball de responsable de comunicació, són altres dels punts recollits en aquest apartat que es presenten a Ple.

Pel quen fa a l’Àrea de Planificació Territorial, Habitatge i Medi Ambient, l’ordre del dia preveu la votació del conveni entre l’Àrea Metropolitana de Barcelona i l’Ajuntament de Sant Just Desvern de col·laboració i delegació de competències municipals per a la promoció de la mobilitat compartida de vehicles de dues o tres rodes i quadricicles, així com l’aprovació de la modificació dels Estatuts del Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola.

A l’Àrea de Serveis a la Persona, es presenta per a aprovació de la revisió del cànon en metàl·lic de la concessió demanial de la residència i centre de dia Vitàlia Sant Just de 2021.

Per aquesta sessió plenària s’han presentat set mocions:

  • Moció dels grups municipals del PSC, MOVEM SANT JUST i del regidor no adscrit per donar suport al dictamen “La vida de les persones grans importa” del Consell Consultiu de la Gent Gran del Baix Llobregat.
  • Moció dels grups municipal del PSC, MOVEM SANT JUST i del regidor no adscrit sobre les armes nuclears i de suport al tractat sobre la prohibició de les armes nuclears.
  • Moció per a la instal·lació d’una llamborda o placa Stolpersteine en record del veí Francisco Casares, deportat als camps de concentració nazis.
  • Moció dels grups municipals de JXCAT – AR, ERC I CUP – AMUNT de suport a l’amnistia.
  • Moció del grup municipal del PSC i del regidor no adscrit en defensa de l’activitat esportiva no federada.
  • Moció del grup municipal CUP-AMUNT de suport a Pablo Hasél i la preservació del dret de llibertat d’expressió.
  • Moció del grup municipal MOVEM SANT JUST per demanar l’indult de Pablo Hásel per defensar la llibertat d’expressió.

En el Ple també es donarà compte de la informació econòmica financera periòdica.

Recordem que, mentre la situació sanitària no permeti assistència presencial de públic a les sessions de Ple, es podran plantejar precs i preguntes a través del correu electrònic preguntesple@santjust.cat. Es tindran en compte els correus rebuts durant les 24h del dia anterior de la celebració del ple i els rebuts el mateix dia de la sessió fins a les 12h del migdia. Al correu hi ha de figurar el nom de la persona que formula el prec o la pregunta i, si és el cas, també el del col·lectiu al qual representa. El contingut dels correus seran gestionats per la presidència del ple, seguint el mateix criteri que quan es plantejaven presencialment a la sessió.

El ple es podrà seguir en directe a través del canal de YouTube de l’Ajuntament.