Ajuntament de Sant Just Desvern
Servei de Comunicació
comunicacio@santjust.cat / 93 480 48 00

El Ple de #SantJust preveu aprovar el projecte d'execució de les franges de protecció contra incendis

Aquest dijous 25 de març se celebra sessió ordinària de ple municipal. Com és habitual començarà a les 19 h i, condicionat per la situació de la pandèmia de la Covid-19, es farà mitjançant sessió virtual. La ciutadania pot seguir el ple, en directe, a través del Canal YouTube de l'Ajuntament.

La sessió plenària s'iniciarà amb els punts referits a l'Àrea d'Alcaldia-Presidència i Serveis Generals, Economia i Sostenibilitat i es preveu aprovar els punts referits al reconeixement de crèdits de despeses realitzades durant l'any 2020 i amb manca d'aprovació prèvia amb càrrec al pressupost del 2021.  En aquest apartat també està previst l'aprovació de la modificació singular de la relació del llocs de treball respecte a un lloc de policia local i a un altre d'arquitecte/a tècnic/a.

També es proposa l'aprovació de la concessió directa de subvenció per a 2021 a l’Associació de voluntaris de Protecció Civil i aprovació del conveni de col·laboració. Aquest col·lectiu presta un servei d'atenció i acompanyament en diferents esdeveniments a la via pública, a més, d'haver treballat de manera intensa en aquest darrer any amb motiu de la pandèmia.

En l'àmbit de la planificació territorial, habitatge i medi ambient, es preveu aprovar inicialment el projecte d'execució de les franges de protecció contra incendis del nucli urbà en el terme municipal, així com de la protecció de les edificacions aïllades.

Es presenta en aquest ple, la desestimació del recurs de reposició interposat pels grups municipals JuntsxCat i CUP contra acord del Ple municipal d’aprovació de rectificació i aclariment, respecte a la modificació del contracte de gestió del Complex de La Bonaigua.

També es presenta el punt sobre la declaració que ha quedat desert el procediment per a la contractació del contracte de servei neteja de les dependències municipals de Sant Just Desvern. I finalment, en aquest àmbit, es presenta la sol·licitud a l’Àrea Metropolitana de Barcelona l’estudi i formulació de la declaració del municipi de Sant Just Desvern com a àrea amb mercat d’habitatge tens que fa referència a l'alt increment dels preus de l'habitatge. 

En l'àmbit de l'Àrea de Serveis a la Persona, es presenta a aprovació la pròrroga del contracte per a la prestació del servei de control de plagues del municipi adjudicat a l'empresa Lokimica, SA. El control de plagues és cabdal en en temes de salut pública i, especialment, de cara a l'estiu, s'actua en diversos espais i via pública per tal de controlar les possibles plagues que sorgeixen.

En aquesta sessió plenària es presenta dues mocions: Moció del grup municipal del PSC sobre el tancament de les sucursals bancàries a Sant Just Desvern i una altra moció del grup municipal de Movem Sant Just a favor de la diversitat de gènere i per la igualtat de drets de les persones trans.

També s'informarà en el ple del control de l'acció de govern, decrets i de la informació periòdica econòmica financera.

En l'àmbit de personal, també es donarà compte del nomenament del gerent, així com del nomenament interí de màxima urgència de diverses places d'agent de la Policia Local amb motiu de l'acumulació de tasques condicionada per la Covid-19. També es dona compte del nomenament interí d'una tècnica auxiliar de manteniment i d'una tècnica de mobilitat i transport. Així com donar compte de la modificació del decret de delegacions a determinades persones regidores, com de la nova regidora no adscrita.

També es llegirà la Declaració institucional relativa a l'adhesió de l'Ajuntament de Sant Just Desvern a la carta alimentària de la regió metropolitana de Barcelona.

I finalment, el Ple prendrà coneixement de la renúncia a l'acta de regidora presentada per la Sra. Josefa Gutiérrez Arjona que ha decidit deixar les seves responsabilitats polítiques a l'Ajuntament.

A continuació, s'obrirà el torn de precs i preguntes. Recordem que degut a la situació sanitària, els plens s'estan celebran de manera telemàtica i per tant no es permet l'assistència de públic presencial a les sessions plenàries. Sí que es poden plantejar precs i preguntes a través del correu eletrònic preguntesple@santjust.cat. Es tindran en compte els correus rebuts des de la convocatòria del Ple i fins a les 12 del migdia del mateix dia de celebració de la sessió plenària. Al correu hi ha de figurar el nom de la persona que formula el prec o la pregunta i, si és el cas, també el del col·lectiu al qual representa. El contingut dels correus seran gestionats per la presidència del ple, seguint el mateix criteri que quan es plantejaven presencialment a la sessió.

El ple es podrà seguir en directe a través del canal de YouTube de l’Ajuntament.