Ajuntament de Sant Just Desvern
Servei de Comunicació
comunicacio@santjust.cat / 93 480 48 00

El Ple de #SantJust de març fa efectiu els canvis en el grup municipal JuntsXCat-AR

Ahir dijous 25 de març es va celebrar el ple ordinari corresponent al mes de març i tal i com vé sent habitual es va celebrar mitjançant sessió virtual. La sessió es va poder seguir en directe pel canal YouTube de l'Ajuntament.

Després de l'aprovació de l'acta de la sessió anterior, va prendre la paraula la regidora Anna Vilanova que va explicar els motius pels quals deixava de formar part del grup municipal JuntsxCat-AR i passa a ser regidora no adscrita. I va ser a partir d'aquí, que va votar en els punts del ple com a tal.

Més tard, la regidora Pepa Gutiérrez també va explicar el motius que l'havien fet decidit renunciar a la seva acta de regidora i va fer un discurs de comiat que va estar seguit d'unes paraules de pràcticament tots i totes les persones que formen el consistori.També s'ha donat compte en aquest ple que, a conseqüència dels canvis derviats en el Consistori, s'han hagut de fer modificacions en les delegacions dels regidors i regidores, així com en la composició de les comissions informatives permanents que es va aprovar per part de tots els grups municipals, excepte amb l'abstenció de la regidora no adscrita, Anna Vilanova.  Cal dir que en el proper ple haurà de fer-se efectiu l'entrada del nou regidor que formarà part del grup municpal JuntsXCat.

Respecte als punts que es presentaven a aprovació referits a l'Àrea d'Alcaldia-Presidència i Serveis Generals, Economia i Sostenibilitat, es va aprovar amb el vot de Govern (PSC i Movem) i l'abstenció de la resta de grups municipals (JuntsXCat, ERC, CUP, regidor no adscrit i regidora no adscrita) el reconeixement de crèdits de despeses realitzades durant l'any 2020 i amb manca d'aprovació prèvia amb càrrec al pressupost del 2021. El valor total és de 142.000 euros.

Repecte al punt de personal que inclou un lloc d'agent de la policia local, es va aprovar amb el vot del Govern (PSC i MOvem), ERC i regidors no adscrit. JuntXCat, CUP i regidora no adscrita es van abstenir. La voluntat és seguir ampliant la plantilla de la policia.

Respecte a la inclusió d'un lloc de treball d'arquitecte/a tècnic/a va ser aprovat pel Govern i el regidor no adscrit i amb l'abstenció de la resta de grups i regidora no adscrita. Amb aquest lloc de treball, es vol millorar la gestió de les llicències urbanístiques.

En aquest àmbit també es va aprovar la concessió directa de subvenció per a 2021 de l'Associació de voluntariat de protecció civil i aprovació del conveni de col·laboració. L’import establert és de 8.000 euros anuals. Aquest punt va obtenir el vot a favor de tots els regidors i regidores, excepte del regidor de la CUP que es va abstenir. Tots els grups van lloar la tasca que fan les persones voluntàries de Protecció Civil, i en especial, en temps de pandèmia.

En l'Àrea de Planificació Territorial, Habitatge i Medi Ambient es presentaven diversos punts a aprovació que us detallem:

L'aprovació inicial del projecte d'execució de les franges de protecció contra incendis del nucli urbà i també de les edificacions aïllades (masies) corresponents a Sant Just Desvern. L’acord estableix el cost d’obertura i de manteniment de les franges, que han de garantir major protecció envers el risc d’incendi. Es va aprovar amb el vot positiu de tots els grups municipals, regidor i regidora nos adscrits i l'abstenció de la CUP.

La desestimació del recurs de reposició interposat per parts dels regidors dels grups municipals JuntsXCat i CUP sobre la modificació del contracte de gestió de La Bonaigua es va aprovar amb el vot a favor del Govern (PSC i Movem), l'abstenció d'ERC i regidor no adscrit i el vot en contra de JuntsXCat, CUP i regidora no adscrita. El recurs no es va admetre per motius de fons i de forma.

També es va declarar desert el procediment per a la contractació del contracte del servei de neteja de les dependències municipals. El sentit del vot va ser a favor per part del Govern (PSC i Movem) i el regidor no ascrit. La resta de grups municipals i la regidora no adscrita es van abstenir.

Finalment, en aquesta àrea es va aprovar la sol·licitud a l'AMB de l'estudi i formulació de la declaració del municipi de Sant Just Desvern com a àrea amb mercat d'habitatge tens. En aquest cas, van votar a favor el Govern (PSC i Movem), ERC, CUP i regidora no adscrita. El regidor no adscrit i  JuntsXCat es van abstenir, encara que la regidora Pepa Gutiérrez va votar a favor.

Dins de l'àmbit de l'Àrea de Serveis a la Persona es va aprovar la pròrroga del contracte per a la prestació del servei de control de plagues del municipi adjudicat a l'empresa Lokimica, SA. El control de plagues és cabdal en en temes de salut pública i, especialment, de cara a l'estiu, s'actua en diversos espais i via pública per tal de controlar les possibles plagues que sorgeixen.El punt es va aprovar amb el vot a favor del Govern (PSC i Movem), ERC, i regidora no adscrita. JuntsxCat, CUP i regidor no adscrit es van abstenir.

En el ple també es van presentar dues mocions. La mocio del grup municipal del PSC sobre el tancament de les sucursals bancàries a Sant Just Desvern es va aprovar amb el vot a favor de PSC, Movem, ERC, regidor i regidora no adscrits i la regidora Pepa Gutiérrez. Es van abstenir JunstXCat i el vot en contra de la CUP. Respecte a la moció presentada pel grup municipal de Movem Sant Just a favor de la diversitat de gènere i per la igualtat de drets de les persones trans es va aprovar amb el vot a favor de tots els grups municipals, regidor i regidora no adscrit i l'abstenció d'ERC.

A continuació es va informar sobre la situació econòmica-financera de l'Ajuntament i es va donar compte de diferents punts referits a personal, contractatacions per acumulació de feina i finalment es va fer la lectura de la Declaració institucional sobre l'adhesió de l'Ajuntament a la carta alimentària de la regió metropolitana de Barcelona.

El ple va finalitzar amb els precs i preguntes de les persones regidores, així com dels veïns i veïnes que van fer-les mitjançant correu electrònic. Us recordem que podeu recuperar la gravació del Ple a santjust.cat