Ajuntament de Sant Just Desvern
Servei de Comunicació
comunicacio@santjust.cat / 93 480 48 00

Aprovat definitivament el Pla especial de protecció del Parc de Collserola, que garanteix la màxima conservació de l’espai natural

La Generalitat de Catalunya va aprovar dimarts el PEPNat (Pla Especial de Protecció del medi natural i del paisatge del Parc Natural de la Serra de Collserola), que té per objectiu garantir la màxima protecció i conservació d'aquest espai natural. En aquest sentit, la nova planificació proposa un augment dels espais lliures de més de 700 ha i projecta una nova estratègia per a l'ús públic, definint un model basat en dos eixos fonamentals: la preservació de la biodiversitat i la potenciació dels serveis ecosistèmics en el marc d'una gestió dinàmica i adaptativa.

La nova planificació territorial té una naturalesa mixta: ambiental i urbanística. L'àmbit d'aplicació del Pla inclou la totalitat de l'espai del Pla d’Espais d’Interès Natural Serra de Collserola i inclou terrenys de l’interior o l’exterior de l’espai protegit que tenen una funció rellevant per garantir els objectius bàsics de la declaració de Parc Natural. La superfície de l'àmbit del Parc Natural és de 8.156 ha i abasta terrenys de nou municipis metropolitans. El terme municipal de Sant Just Desvern té 443 ha (més de la meitat del seu territori) dins del Parc Natural de la Serra de Collserola.

El Pla ha estat redactat i tramitat fins a l’aprovació provisional per l’AMB en un marc de consens molt ampli i sota la tutela d’una comissió tècnica i una comissió institucional formades pel conjunt d’administracions (Generalitat, AMB, Diputació de Barcelona, Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola i els nou ajuntaments inclosos al Parc). Posteriorment, el Pla ha estat aprovat pel Consell Metropolità de l’AMB, per les respectives comissions d’urbanisme i, finalment, pel Govern de la Generalitat, culminant així un procés que es va iniciar l’any 2012.

Principals objectius del nou Pla 

El PEPNat té com a eix vertebrador i transversal una estratègia ecològica que defineix un model de parc estructurat en els sis àmbits següents:

  • Preservació i millora dels valors ambientals al voltant de quatre idees estratègiques: millora de la connectivitat, conservació dels elements de valor ecològic, control de les pertorbacions i foment de l'economia verda. 
  • Valorització dels recursos naturals, amb l'objectiu de fomentar el mosaic agroforestal i l'economia verda.
  • Infraestructures i serveis. S'aposta per minimitzar l'ocupació i la fragmentació dels espais lliures de Collserola i reduir l’efecte barrera provocat per les infraestructures.
  • Espai funcional. Es crea un espai de transició entre les zones naturals i urbanes, que té un paper regulador en les dinàmiques de l'espai natural: les activitats i usos es concentren en aquests «espais de vora».
  • Ús públic. Es defineix una xarxa bàsica per a l'ús públic a partir de la infraestructura existent amb l'objectiu de fomentar el Parc com a espai de salut, benestar i coneixement.
  • Patrimoni construït. No s'admeten noves edificacions i s'aposta pel manteniment i la millora del patrimoni arquitectònic, històric i cultural existent. Es preveu l’eliminació de les construccions implantades il·legalment.

Per consultar el Pla i la documentació annexa, accediu a aquest enllaç del web del Departament de Territori i Sostenibilitat.