Ajuntament de Sant Just Desvern
Servei de Comunicació
comunicacio@santjust.cat / 93 480 48 00

L’Ajuntament col·labora amb Moment Solar per promoure la instal·lació de plaques solars fotovoltaiques a Sant Just

L’Ajuntament de Sant Just ha iniciat una col·laboració amb Moment Solar, una iniciativa de la Federació de Gremis d’Instal·ladors de Catalunya (FEGICAT), amb el suport de l’Institut de l’Energia de la Generalitat de Catalunya, que dona cobertura a 5.600 professionals i empreses acreditades.

El projecte Moment Solar neix amb l’objectiu de promoure la transformació cap a l’energia solar fotovoltaica a les llars de Catalunya, fent d’enllaç entre les empreses instal·ladores locals i la clientela, i oferint un servei personalitzat d’acord amb les característiques de l’habitatge i el seu consum elèctric. Paral·lelament, Moment Solar ofereix a les empreses instal·ladores formació i preparació de qualitat en l’àmbit de les noves tecnologies i de l’energia fotovoltaica.

L’energia generada per les instal·lacions fotovoltaiques no només contribueix a millorar el medi ambient amb energia lliure d’emissions de CO2, sinó que permet reduir el consum procedent de proveïdors externs i, en conseqüència, la factura elèctrica. A més a més, els excedents d’energia elèctrica generats es poden compensar en la factura, reduint encara més el seu cost.

Per tal de donar a conèixer el projecte a la ciutadania, Moment Solar serà present amb carpes informatives el 28 d’abril, de 10 a 14 h, a la plaça Camoapa, i el 8 de maig, de 10 a 14 h, davant del Mercat Municipal, i el 25 de maig, a les 19 h, organitzarà un webinar informatiu. Tothom que s’hi vulgui inscriure pot fer-ho a través del formulari publicat aquí.

Les persones interessades en instal·lar plaques solars fotovoltaiques, poden obtenir un estudi de la instal·lació més adequada per al seu habitatge a través dels canals de contacte de Moment Solar.

Bonificacions fiscals per a les instal·lacions solars fotovoltaiques

L’Ajuntament ofereix bonificacions fiscals per a particulars i empreses que instal·lin  plaques solars fotovoltaiques:

  • Bonificació del 95 % de l’impost de construccions, instal·lacions o obres (ICIO).
  • Bonificació del 50 % de l’IBI, fins a 10 anys, amb un import màxim a bonificar de del 33 % del cost total de la instal·lació (sempre que no estiguin obligats legalment).
    • En edificacions que no siguin habitatges, la bonificació tindrà una durada màxima de 3 anys.
    • En instal·lacions compartides d’autoconsum col·lectiu, s’aplicarà la mateixa proporcionalitat que els criteris de repartiment de l’energia generada.
    • En el cas d’habitatges plurifamiliars amb una instal·lació d’autoconsum amb energia solar fotovoltaica per al subministrament d’energia als elements comuns, la bonificació serà del 5 % per cadascun dels habitatges vinculats.
  • Bonificació del 50 % de l’impost d’activitats econòmiques (IAE), durant un màxim de 3 anys (sempre que l’energia generada suposi com a mínim el 5 % del consum energètic anual de l’activitat, que la producció energètica es realitzi en instal·lacions ubicades al terme municipal i es dediqui l’energia a activitats pròpies que realitzin en el municipi).