Ajuntament de Sant Just Desvern
Servei de Comunicació
comunicacio@santjust.cat / 93 480 48 00

Sant Just es dota d’un instrument per regular la designació d’espais i carrers

L’Ajuntament, a proposta de la moció d'ERC aprovada per tots els grups municipals, ha aprovat un reglament per regular el procediment per a la denominació de carrers, passatges, avingudes, places, espais i/o equipaments del municipi d’acord amb uns criteris generals.

El nomenclàtor necessita ser revisat i actualitzat de forma sostinguda en el temps per solucionar possibles disfuncions, i aquest reglament ha de permetre que es duguin a terme amb el màxim consens.

El reglament també regularà la composició i el funcionament de la comissió de nomenclàtor, que serà l’òrgan que vetllarà perquè totes les iniciatives que arribin siguin tingudes en consideració i treballades segons uns criteris. També analitzarà les denominacions actuals, i farà un seguiment per detectar possibles anomalies.

Aquesta comissió estarà formada per persones de diferents entitats i àmbits, i atès el baix nombre de carrers, espais o equipaments al poble amb nom de dona, la Comissió tindrà un accent especial en la recuperació de noms de dones.