Ajuntament de Sant Just Desvern
Servei de Comunicació
comunicacio@santjust.cat / 93 480 48 00

Fins al 7 de juny està obert el període de consulta i audiència sobre la declaració de Sant Just Desvern com a municipi amb mercat d’habitatge tens

El ple municipal del mes de març va aprovar la sol·licitud a l’AMB de l’estudi i formulació de la declaració del municipi de Sant Just Desvern com a àrea amb mercat d’habitatge tens. Dimarts, l’AMB va iniciar un període de 10 dies hàbils (fins al 7 de juny) de consulta i audiència per als 27 municipis que van sol·licitar la tramitació administrativa per a la declaració d’àrea amb mercat d’habitatge tens, entre els quals hi figura Sant Just Desvern. Podeu accedir a la informació pública a través d’aquest enllaç.

La Llei 11/2020, de mesures urgents en matèria de contenció de rendes en els contractes d’arrendament d’habitatge, té l’objectiu de contenir els preus dels nous contractes de lloguer i afecta les àrees amb mercat d’habitatge tens, que són aquelles on hi ha risc de proveïment suficient d’habitatge de lloguer assequible que permeti accedir-hi a tota la població. Es consideren com a tal aquelles zones on la càrrega per al pagament del lloguer supera el 30% de la mitjana dels ingressos familiars.

La declaració d’àrea amb mercat d’habitatge tens, que té una durada màxima de 5 anys, comporta l’aplicació de la regulació de la contenció i moderació de rendes prevista a la Llei 11/2020, exclusivament per als habitatges destinats a residència permanent de l’arrendatari.