Ajuntament de Sant Just Desvern
Servei de Comunicació
comunicacio@santjust.cat / 93 480 48 00

El Ple de maig de Sant Just aprova subvencions per a la contractació de persones aturades i per a l'emprenedoria

El ple municipal del mes de maig, celebrat ahir, va aprovar per unanimitat els dos punts referits a les línies d'ajuts per a la contractació de persones aturades i per a donar suport a les empreses. D'una banda es van aprovar les bases reguladores per a la concessió de subvencions a les empreses que facin contractacions de personal amb una dotació de de 60.000 euros. 

El programa té per objecte regular l’atorgament de subvencions a empreses, persones treballadores autònomes i altres persones jurídiques que desenvolupin la seva activitat a la comarca i que contractin a persones aturades de Sant Just Desvern. La finalitat d'aquestes subvencions és el foment de l'ocupació estable i la millora de l'ocupació de les persones en situació d’atur, especialment dels col·lectius més desfavorits per la seva inserció laboral.  Les subvencions seran de 1.800 €  per contractes amb una durada mínima de 6 mesos i a jornada completa. Tanmateix, l’import de la subvenció podrà incrementar-se en 250€ per cada persona contractada que pertanyi a cada un dels següents col·lectius:

  • Persones majors de 55 anys
  • Persones menors de 35 anys
  • Persones amb discapacitat acreditada del 33% o més
  • Persones amb diagnòstic de salut mental

I de l'altra, es van aprovar les bases per afavorir la creació i impuls de noves empreses o projectes empresarials a Sant Just, amb una partida de 20.000 euros. Es podem beneficiar del programa: persones aturades o no aturades que s'incorporen al món laboral com a autònomes individuals o autònomes integrades en una societat mercantil de nova creació, i les persones treballadores autònomes que reprenguin la seva activitat després d’haver-la cessat en motius de la COVID-19. Les despeses que es podran subvencionar seran: notarials (escriptures, constitució de societats...), despeses inicials lligades al lloguer d’espais; despeses lligades a mesures per pal·liar les afectacions de la COVID-19, maquinària, equips informàtics, instal·lacions i obres i la implantació de comerç electrònic, entre d'altres.

La sessió plenària també va aprovar dos reconeixements extrajudicials de crèdits. Un en concepte de despeses pel lloguer de la nau del carrer Espigolera 3, que acull la Brigada Municipal, reclamades per Promunsa. La intenció de l'Ajuntament és comprar la nau en un futur i poder destinar les despeses del lloguer a altres serveis i necessitats. Lligat a aquest punt, també s'ha aprovat l'addenda al conveni entre l'Ajuntament i Promunsa per a la cessió d'ús de la nau que ocupa la brigada, amb els vots a favor de PSC, Movem, ERC, CUP i regidor no adscrit. JuntsxCat i la regidora no adscrita s'hi van abstenir. L'altre reconeixement és referent a les despeses realitzades amb manca d'aprovació prèvia, bona part de les quals han estat factures derivades de la pandèmia. Ambdós punts han estat aprovats amb els vots a favor de PSC, Movem, ERC i regidor no adscrit, i l'abstenció de JuntsXCat, CUP i regidora no adscrita. L'adhesió al conveni entre l'Agència Estatal d'Administració Tributària i la Federació Espanyola de Municipis en matèria de subministrament d'informació tributària s'aprova amb el suport de PSC, Movem, JuntsXCat, ERC i regidor no adscrit, l'abstenció de la regidora no adscrita i el vot en contra de la CUP. El suport del Ple va ser unànim per dos intruments de treball i de seguiment interns de l'Ajuntament: d'una banda, es va aprovar el protocol per a la prevenció, la detecció, l'actuació i la resolució d'assetjament psicològic laboral i altres discriminacions a la feina; i de l'altra, la pròrroga per un any del Pla Intern d'Igualtat d'Oportunitats, que té per objectiu les discriminacions per raó de sexe, les desigualtats i els desequilibris entre homes i dones a l'organització. Un altre punt que es va aprovar va ser la revocació de la resolució del Ple de 25 de març de 2021 i desestimació del recurs de reposició interposat per JuntXCat i la CUP contra l'acord del Ple de 19 de desembre de 2019 de modificació del contracte de gestió de La Bonaigua. Es va revocar l’acord del ple de març perquè hi havia una errada material relacionada amb l’admissió del recurs. La presentació del recurs estava dins de termini, i no fora com s’havia dit inicialment. Pel que fa al tema de fons de la qüestió plantejada, es continua considerant desestimat el recurs, tant per part de la secretaria com per part de la intervenció. PSC, Movem i regidor no adscrit van votar a favor, ERC es va abstenir i JuntsXCat, CUP i regidora no adscrita van votar-hi en contra. 

La moció presentada per ERC per declarar Sant Just Desvern municipi amic de la lactància materna es va aprovar per unanimitat. I la de suport per a la incorporació del permís retribuït de menstruació i climateri a l'Ajuntament va tirar endavant amb el suport de PSC, Movem, ERC, CUP i regidora no adscrita, i l'abstenció de JuntsXCat i regidor no adscrit. 

Com a punt d’urgència, es van aprovar per unanimitat l'aprovació de les bases de l'exercici 2021-2022 per a l'atorgament d'ajuts de pagament de l'IBI. És una acció per lluita contra l'exclusió social relatiu al pagament d'impostos que graven l'habitatge.També es va aprovar una moció d'urgència de suport a l'alliberament de les patents, com a la millor forma per lluita contra la pandèmia a nivell mundial. PSC, Movem, ERC, CUP i regidora no adscrita van votar a favor, i JuntsXCat i el regidor no adscrit en contra. 

El ple, que va retornar a ser presencial per part dels regidors i regidores de la Corporació, es pot consultar íntegrament a través del canal de YouTube de l’Ajuntament.