Ajuntament de Sant Just Desvern
Servei de Comunicació
comunicacio@santjust.cat / 93 480 48 00

Un nou informe de l’Agència Catalana de l’Aigua valida la construcció de la deixalleria davant la ITV

L’Ajuntament ha rebut aquest mes d’agost un informe de l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) que autoritza la construcció de la deixalleria als terrenys confrontants a la ITV, al principi del carrer Ponce de León. El document indica que l’actuació és compatible perquè no te afectació en les zones ambientals declarades i també queda fora del domini públic hidràulic. L’ACA només demana una mesura correctora en el seu informe: la construcció d’un muret de formigó armat d’entre 0,4 i 0,7m en la zona més propera a la riera de Sant Just, ja que es troba dins la zona inundable en períodes de retorn de 100 i 500 anys.   

El projecte de la deixalleria es va iniciar l’any 2018 amb la tramitació d’una MPGM per requalificar els terrenys confrontants a la ITV mitjançant el que s’anomena una permuta: es va qualificar de zona verda una part de la peça d’equipaments a tocar del barri de Mas Lluí (la que quedaria a sota del Centre Cívic Soledat Sans),  i a canvi es va qualificar de sistema de serveis tècnics amb ús de deixalleria el terreny que queda en la part baixa del sector, al principi del carrer Ponce de León. Aquesta MPGM va ser analitzada per l’Agència Catalana de l’Aigua, que va emetre informe favorable en data 13 de juliol de 2018. La modificació es va aprovar definitivament per la Comissió Territorial d’Urbanisme de la Generalitat de Catalunya i es va publicar el 26 de juliol de 2019.

Posteriorment es va tramitar el Projecte d’obres i s’ha licitat la seva execució. Durant el mes d’agost s’ha rebut l’autorització de treballs per part de l’ACA per construir la deixalleria (resolució de 25 d’agost de 2021).