Ajuntament de Sant Just Desvern
Servei de Comunicació
comunicacio@santjust.cat / 93 480 48 00

Novetats de la propera convocatòria de subvencions 2022 per a les entitats i col·lectius

L’Ajuntament ha aprovat les bases reguladores i la convocatòria simultània de concurs públic per a l’atorgament de subvencions i formalització de convenis per a activitats d’utilitat pública o interès socials a desenvolupar durant l’any 2022. El termini per presentar les sol·licituds, així com les justificacions de subvencions rebudes l’any 2021, finalitza el 31 de gener de 2022.

Per a la nova edició, hi ha diferents novetats. Dins l’àmbit de Cultura adreçat a escoles de dansa s’amplia el concepte a persones físiques, entitats i associacions que desenvolupin les seves activitats formatives relacionades amb les arts escèniques, dansa, l’expressió corporal, la música, teatre, etc. ), seguint sota el criteri de valorar el nombre de persones empadronades o que estudiïn a Sant Just Desvern. I quant a l’àmbit d’educació, joventut i solidaritat i cooperació es replantegen els criteris per ajustar-los als principis establerts al Pla estratègic de subvencions.

En tots els casos s’arrodoneixen els imports corresponents als percentatges de càlcul per a l’atorgament

També s’incorporen tres grans àmbits de lliure concurrència als que es pot presentar qualsevol entitat, sense tenir en compte l’àmbit específic de cadascuna, i que volen potenciar el desenvolupament de nous projectes o accions amb :

-Ciutat Educadora i treball en valors Projecte Educatiu de Ciutat: vol promoure projectes per a la construcció d’una comunitat i ciutadania lliure, corresponsable i democràtica; fomentant valors socials i de convivència.

-Gènere i igualtat: destinat a projectes i actuacions que facin visibles les dones i els seus sabers, o actuacions que fomentin la coeducació o la igualtat efectiva entre dones i homes; i projectes que donin suport a dones maltractades.

-Medi ambient i sostenibilitat: Projectes, accions o mesures que promoguin canvis culturals per reduir l’impacte humà sobre el planeta, així com iniciatives que fomentin la sostenibilitat, la reducció de generació de residus, el reaprofitament i/o bona recollida selectiva en origen

El pressupost total respecte l’any passat s’incrementa en 15.000 euros, en afegir 5.000 euros de pressupost per cadascun dels nous àmbits creats.

Informació i formularis a l'apartat 12 "Entitats" de la seu.cat