Ajuntament de Sant Just Desvern
Servei de Comunicació
comunicacio@santjust.cat / 93 480 48 00

El ple de gener votarà l’aprovació inicial de l’expedient que ha de permetre formar de la comercialitzadora elèctrica pública Barcelona Energia

Dijous, a partir de les 19 h, se celebra el ple municipal corresponent al mes de gener, que tornarà a ser telemàtic.

Un dels punts més destacats de la sessió serà l’aprovació inicial de l’expedient per a l’exercici de l’activitat econòmica de comercialització d’energia elèctrica, mitjanant la incorporació de l’Ajuntament com a soci de l’empresa TERSA. Després de la incoació de l’expedient per a l’exercici de l’activitat econòmica de comercialització d'energia elèctrica i d’altres energies, aprovada pel ple de setembre de 2021, la comissió d’estudi ha elaborat una memòria en què justifica l’interès públic de la iniciativa econòmica.

En cas que el ple hi doni llum verda, l’expedient se sotmetrà a informació pública durant un període de 30 dies hàbils abans de sotmetre’s a votació per ser aprovat definitivament. Aquest tràmit ha de permetre que l’Ajuntament s’incorpori a TERSA, l’empresa pública encarregada de la gestió de Barcelona Energia, la comercialitzadora pública d’electricitat de l’AMB.

En matèria d’urbanisme, el ple votarà la desestimació del recurs interposat contra l'acord del setembre de 2021, de suspensió, durant un any, de tramitacions urbanístiques en l’àmbit de la Riera, entre la Bonaigua, Can Padrosa i el Camí de la Muntanya. L’objectiu de la suspensió temporal és revisar les condicions d’ordenació urbanística de l’espai per tal de garantir que aquesta zona compleixi la seva funció de transició entre el Parc de Collserola i el nucli urbà.

Increment de la retribució de la plantilla de l’Ajuntament per al 2022

L’ordre del dia del ple inclou dos punts en l’apartat de personal: d’una banda, l’increment de les retribucions de la plantilla de l’Ajuntament en un 2%, d’acord amb el límit establert en els Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any 2022 i, de l’altra, la modificació de les característiques i de la retribució d’un lloc de treball de personal eventual, que passarà a tenir funcions en matèria d’acció política, la representació i la projecció institucional.

En l’apartat de Serveis a la Persona, i com a punt d’urgència, es debatrà l’aprovació d’un conveni de col·laboració entre l’Ajuntament i PROMUNSA per tal de possibilitar l’accés a habitatges públics situats al municipi a persones o unitats familiars del municipi amb especials necessitats d’atenció. Es tracta de 22 pisos gestionats directament per PROMUNSA, 15 dels quals són propietat de PROMUNSA i 7 de l’Agència Catalana de l’Habitatge.

Mocions

En el capítol de mocions, se n’han presentat dues:

  • Moció del regidor no adscrit sobre educació ambiental a Sant Just Desvern i la nova deixalleria.
  • Moció del grups municipals d’ERC, la CUP i de la regidora no adscrita per aclarir la veritat sobre els atemptats de Barcelona i Cambrils del 17 d'agost.

Ple telemàtic i en directe a través de YouTube

La sessió plenària de gener tornarà a ser telemàtica i es podrà seguir en directe a través del canal de YouTube de l’Ajuntament. Per presentar precs i preguntes, cal enviar un correu electrònic a l’adreça preguntesple@santjust.cat durant el dia anterior a la celebració del ple. Al correu hi ha de figurar el nom de la persona que formula el prec o la pregunta i, si és el cas, el nom del col·lectiu al qual representa. El contingut dels correus seran gestionats per la presidència del ple, seguint el mateix criteri que quan es plantejaven presencialment a la sessió.