Ajuntament de Sant Just Desvern
Servei de Comunicació
comunicacio@santjust.cat / 93 480 48 00

En l’últim any, la instal·lació de plaques solars a Sant Just gairebé s’ha quadruplicat

L’any passat, l’Ajuntament va posar en marxa una campanya per promoure la instal·lació de plaques solars fotovoltaiques al municipi que ha estat tot un èxit.

Respecte d’anys anteriors, durant 2021 s’han tramitat quasi quatre vegades més de permisos d’obres per a la instal·lació de plaques solars, fet que ha contribuït a millorar el medi ambient a Sant Just amb energia lliure d’emissions de CO2, entre d’altres avantatges.

Bonificacions fiscals per fomentar les energies renovables

L’Ajuntament ofereix bonificacions fiscals per a particulars i empreses que instal·lin energies renovables i que els interessats poden tramitar una vegada disposin del permís d’obres a l’Organisme de Gestió de Tributs de la Diputació de Barcelona:

  • Bonificació del 95% de l’impost de construccions, instal·lacions o obres (ICIO).
  • Bonificació del 50% de l’impost als béns immobles (IBI), de fins a deu anys, amb un import total a bonificar de com a màxim el 33% del cost total de la instal·lació (sempre que no estiguin obligats legalment).

- En les edificacions que no siguin habitatges aquesta bonificació tindrà una durada màxima de tres anys.

- En el cas d’instal·lacions compartides d’autoconsum col·lectiu entre diferents béns immobles, s’aplicarà la mateixa proporcionalitat que els criteris de repartiment de l’energia generada que reculli l’acord signat per tots els participants d’una mateixa instal·lació compartida.

- En el cas d’habitatges plurifamiliars que tinguin una instal·lació d’autoconsum amb energia solar fotovoltaica pel subministrament d’energia als elements comuns, la bonificació serà del 5% per cadascun dels habitatges vinculats.

  • Bonificació del 50% de l’impost d’activitats econòmiques (IAE), durant un màxim de tres anys (sempre que l’energia generada suposi com a mínim el 5% del consum energètic anual de l’activitat, que la producció energètica es realitzi en instal·lacions ubicades al terme municipal i dediquin l’energia així obtinguda a activitats pròpies que realitzin en el municipi).