Ajuntament de Sant Just Desvern
Servei de Comunicació
comunicacio@santjust.cat / 93 480 48 00

El ple de febrer tornarà a ser presencial i amb accés obert al públic

Dijous, a partir de les 19 h, se celebra el ple municipal ordinari corresponent al mes de febrer. Després de dues sessions telemàtiques, el ple d’aquest mes tornarà a ser presencial.

El primer punt que se sotmetrà a votació serà l’aprovació provisional de la modificació de l’ordenança reguladora de l’Impost sobre l’Increment de Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana, conegut com l’impost de plusvàlua. Aquesta modificació ve motivada per la reforma aprovada el 8 de novembre de 2021 per part del Govern de l’Estat, en què es preveu que les persones contribuents puguin triar entre dues opcions de càlcul: la plusvàlua objectiva, basada en coeficients marcats per Hisenda en funció de l’evolució del mercat, i la plusvàlua real, d’acord amb la diferència de valor real del sòl. La reforma també preveu que el contribuent quedi exempt del pagament de l’impost en cas que l’operació de traspàs d’un immoble no representi cap guany.

Conveni de col·laboració amb Dona i Empresa per la prestació del servei d’assessorament legal gratuït a dones maltractades

Un altre dels punts destacats del ple és l’aprovació del conveni de col·laboració entre l’Ajuntament i l’entitat Dona i Empresa per la prestació del servei d’informació, orientació i assessorament legal gratuït a dones maltractades de Sant Just Desvern. Es tracta d’un servei ofert per dues sòcies de Dona i Empresa especialitzades en dret civil, dret penal i violència de gènere, que complementa el Circuit d’Atenció i Suport de les Dones Víctimes de Violència Masclista de l’Ajuntament. El conveni que se sotmet a aprovació del ple preveu que l’Ajuntament faci una aportació anual de 360 euros per als propers 4 anys. 

Votació del permís menstrual per a personal de l’Ajuntament

Al ple de dijous, la Corporació Municipal votarà la modificació de l’acord regulador de les condicions de treball del personal de l’Ajuntament per tal d’incloure un permís menstrual. Es tracta d’un permís de flexibilitat horària, retribuït i recuperable, de deu hores al mes per a les persones treballadores que tinguin molèsties o dolors causats per la menstruació i el climateri. Aquest punt dona compliment a una moció presentada pel grup municipal d’ERC i aprovada al ple de maig de 2021.

També en l’apartat de personal, el ple votarà l’actualització del lloc de treball de Tècnic/a de Gestió de l’Àrea de Serveis a la Persona i la inclusió d’un lloc de treball d’agent de la Policia Local, així com l’amortització d’una plaça de Director/a d’escola bressol i la incorporació d’una plaça d’arquitecte/a tècnic/a.

Modificacions tècniques del DUPROCIM

En l’àrea de Planificació Territorial, Habitatge i Medi Ambient, es votarà la modificació del Document Únic de Protecció Civil Municipal (DUPROCIM) per introduir canvis de caràcter tècnic. El DUPROCIM és el document que estableix el marc orgànic i funcional previst per al municipi amb l’objectiu de prevenir i controlar riscos i donar resposta a situacions d’emergència al municipi.

L’últim punt de l’apartat de dictàmens és la ratificació del decret d’alcaldia pel qual es prorroga el contracte de jardineria fins al 31 de juliol de 2022, per tal d’oferir el servei fins que finalitzi el procés de la nova licitació.

Cinc mocions al ple de febrer

Pel que fa a les mocions, se n’han presentat cinc:

  • Moció dels grups municipals del PSC, MOVEM-SANT JUST i del regidor no adscrit de suport als dictàmens dels Consell Consultiu de la gent gran del Baix Llobregat.
  • Moció del grup municipal d'ERC en defensa del cànon de residus a Catalunya.
  • Moció del regidor no adscrit per millorar la il·luminació de Sant Just Desvern.
  • Moció dels grups municipals CUP-AMUNT, ERC i de la regidora no adscrita per declarar Sant Just Desvern municipi republicà i antimonàrquic.

El ple tornarà a ser presencial i obert al públic, amb una limitació d’aforament de 21 persones. La sessió també es podrà seguir en directe a través del canal de YouTube de l’Ajuntament.

L'ordre del dia del ple es pot consultar a través d'aquest enllaç.