Ajuntament de Sant Just Desvern
Servei de Comunicació
comunicacio@santjust.cat / 93 480 48 00

#santjust lidera un projecte perquè les empreses locals siguin més competitives

L’Ajuntament de Sant Just Desvern ha engegat un projecte, subvencionat per la Diputació de Barcelona i compartit amb l'ajuntament de Sant Joan Despí, que té per objectiu millorar la competitivitat de les empreses d’aquests dos municipis. El projecte se centra, principalment, en la internacionalització, però també en l’estalvi energètic i en la contractació de recursos humans.


La subvenció s’ha destinat a la contractació d’una persona experta en comerç internacional que ha elaborat un pla de treball amb diferents accions que passen per assessorar, formar i acompanyar, des de la proximitat, a empreses que vulguin iniciar-se en l’exportació o consolidar la seva activitat exterior.


Principalment s’ofereixen dos serveis: un de grupal a través de jornades i seminaris de sensibilització i formació sobre temes de comerç internacional i/o enfocats a exportar un mercat determinat. I un altre, més personalitzat, d’assessorament i acompanyament que ajuda les empreses a fer el seu “Pla d’exportació/internacionalització”, és a dir, a analitzar la viabilitat de l’acció (triar un determinat país o regió, analitzar-ne el mercat, conèixer la cultura empresarial del país/regió, buscar socis/agents comercials, etc.). El projecte busca també orientar les empreses sobre ajuts i programes d’altres administracions per aprofitar tots els recursos disponibles per aquestes.


El programa està fet a mida per a les empreses de Sant Just Desvern i Sant Joan Despí. Té molt en compte l’estructura del teixit productiu, les seves necessitats específiques i les passes concretes que poden donar per tal d’aprofitar el seu potencial exportador sense dedicar-hi un excés de recursos, altament escassos en aquests moments.


Aquest criteri de millora de competitivitat es basa en l’impacte directe i l’estalvi de recursos es tradueix en sessions informatives i formatives pràctiques al voltant de la presència de les empreses a Internet i de l’ús d’eines digitals, en facilitar la presa de decisions estratègiques i en la implicació de l’empresa en la seva diagnosi per la internacionalització.