Ajuntament de Sant Just Desvern
Servei de Comunicació
comunicacio@santjust.cat / 93 480 48 00

Oberta la convocatòria pública per a l'elecció del jutge o jutgessa de Pau de #santjust

La convocatòria pública per a l’elecció del/de la Jutge/essa titular i substitut/a del Jutjat de Pau de Sant Just Desvern està oberta. Les persones interessades han presentar la seva candidatura i entrar-la al Registre Municipal de l'Ajuntament fins al 9 de desembre.

Davant la finalització del mandat de la jutgessa titular i del jutge substitut del Jutjat de Pau del municipi, l'Ajuntament -a instàncies de la Secretaria de Govern del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya- ha iniciat els tràmits per proposar al tribunal la/les persona/es que ha/han de desenvolupar aquesta responsabilitat. 

El jutge o jutgessa de pau és la persona que exerceix les funcions jurisdiccionals corresponents als jutjats de pau durant un període de quatre anys; el nomenament el fa el Departament de Justícia de la Generalitat a proposta de l'acord plenari dels ajuntaments.

Cal que sigui major d'edat, amb nacionalitat espanyola i que no estigui incapacitada per a l'exercici de les funcions jurisdiccionals ni presenti cap incompatibilitat amb aquest càrrec. El jutge/essa de pau pot continuar exercint les seves activitats professionals o mercantils. Les persones jutge no han de ser necessàriament professionals del Dret ni pertànyer a la carrera judicial.

Tenen competències en jurisdicció civil (actes de conciliació, comunicació, etc), registre civil (inscripció de naixements, matrimonis, defuncions...), jurisdicció penal (judicis per determinades faltes), funcions d’auxili judicial (coopereració amb la resta de jutjats i tribunals en l’exercici de la funció jurisdiccional). També intervenen en matèria electoral (com a membres de la junta electoral de zona i en les tasques de recollida de les actes de les meses electorals).