Ajuntament de Sant Just Desvern
Servei de Comunicació
comunicacio@santjust.cat / 93 480 48 00

#santjust: Els temes de les Juntes de Govern delegats pel Ple seran públics

Les Juntes de Govern que debatin assumptes que prèviament hagin estat delegats pel Ple hauran de celebrar-se en sessió pública. Així ho determina la sentència del 26 de setembre del Tribunal Constitucional, que resol un recurs d'inconstitucionalitat interposat pel govern d'Aragó. El compliment d'aquesta sentència contribueix a la major transparència d'aquest òrgan i se suma a la publicació periòdica a la seu electrònica de santjust.cat de les ordres del dia i de les actes de les Juntes de Govern. 

A Sant Just Desvern les delegacions del Ple a la Junta de Govern són les següents: 

-Preus públics de petita quantia (fins a 300€)

-Declaració de compatibilitat del personal de l'Ajuntament per a l'exercici de segona activitat

-Aprovació dels actes administratius referits a contractes administratius i concessions de tota mena uan el seu import superi el 10% dels recursos ordinaris del pressupost

-Devolució de garanties definitivdes en els contractes de la competència del Ple

-Aprovació de la revisió de preus quan el contracte sigui competència del Ple

-Aprovació de certificacions d'obres i factures sobre matèries de competència del Ple

-Aprovacions dels Plans de Seguretat i Salut

-Tramitació d'expedients sancionadors de caràcter greu relatius a la tinença de gossos potencialment perillosos

La Junta de Govern Local és un òrgan col·legiat necessari del govern municipal que, sota la presidència de l’alcalde, està integrat per un nombre de regidors/es no superior al terç del nombre legal dels membres corporatius. La seva funció és assistir l'alcalde en les decisions d'alcaldia, i les seves atribucions són les que li delega l'alcalde o el Ple, i les que reconeix la legislació. En aquest sentit, la Junta de Govern Local pot emetre informes i atorgar el vist-i-plau o el rebuig a totes les resolucions que li són sotmeses per l'alcalde. L'atorgament del vist-i-plau de la Junta de Govern Local a una resolució d'alcaldia suposa la corresponsabilització política de la mateixa davant del ple municipal. 

El quòrum necessari per a la constitució vàlida és la d'un terç dels seus membres i els acords es prenen per majoria simple de les persones assistents.  

A Sant Just Desvern les sessions se celebren ordinàriament dos dies al mes. A partir d'ara i en compliment de la nova normativa, en els casos que incloguin assumptes delegats pel Ple, es publicitarà exactament igual que es fa amb les sessions plenàries.