Ajuntament de Sant Just Desvern
Servei de Comunicació
comunicacio@santjust.cat / 93 480 48 00

L'Ajuntament de #santjust es queda a poques dècimes d'assolir la reducció del 10% el consum energètic municipal al 2013

En el seu compromís de reducció del consum energètic, l'Ajuntament de Sant Just Desvern es va marcar com a objectiu per l'any 2013 disminuir els consums d'electricitat i gas natural del conjunt d’equipaments i enllumenat públic un 10% respecte a les dades de l’any 2012. Un cop valorats els resultats dels diferents equipaments i espais públics, aquest objectiu pràcticament s'ha assolit ja que la reducció global ha estat del 9,56%. 

Per àmbits, la reducció de consum energètic més important s'ha dut a terme als 18 equipaments públics de gestió directa (-14%), seguit de l’enllumenat i els semàfors públics (-11%). En canvi, als 6 equipaments de gestió indirecta, la reducció del consum ha estat força inferior en conjunt (-4 %), la qual cosa ha fet baixar les dades globals.

L'estalvi econòmic estimat per la reducció de consums als equipaments de gestió directa i l’enllumenat públic ha estat d’uns 100.000 €. 

A banda de l'objectiu general de reducció d'estalvi energètic del 10%, es va establir un objectiu mínim individual del 6% per a cada equipament i enllumenat. En aquest sentit, dels 18 equipaments amb gestió energètica directa 10 equipaments han reduït els consums més d’un 6%, 7 equipaments han reduït consum però no han arribat al 6% de reducció i un equipament, el Mercat ha augmentat el consum en un 2%.

Dels 6 equipaments amb gestió energètica indirecta, 4 equipaments han assolit l’objectiu de reducció del 6 %, el Complex Esportiu La Bonaigua ha reduït el consums en un 3% i el Casal de Joves ha augmentat el consum en un 6 % (en aquest cas ha estat degut a un increment de l’activitat en aquest equipament).

Aquests resultats es van presentar a la Comissió Ambiental Interna de l'Ajuntament, en la qual també es va donar a conèixer l’objectiu de reducció del consum en electricitat i gas natural de l’Ajuntament per a l’any 2014, que s’ha fixat en un 5% respecte 2013. L’objectiu individual per a cada dependència, equipament i enllumenat és d'un 3%. Per assolir aquests objectius, a banda dels plans d'acció a cada equipament i d'incidir en les bones pràctiques, tot i les dificultats econòmiques es destinen 50.000 € per a inversions que millorin l’eficiència energètica en els equipaments.

Aquests resultats també mostren que perquè la cultura d’estalvi energètic sigui efectiva, no és suficient a aplicar-la als equipaments públics de gestió directa. És fonamental que s'estengui als equipaments de gestió indirecta i a altres àmbits del territori, i que totes les persones usuàries dels equipaments municipals també col·laborin fent un ús raonable de les instal·lacions. L'objectiu principal d'aquesta política d'eficiència energètica és contribuir a un canvi en les polítiques energètiques i a la preservació del medi ambient.