Ajuntament de Sant Just Desvern
Servei de Comunicació
comunicacio@santjust.cat / 93 480 48 00

#santjust: ajudes d’urgència a persones aturades per pagar lloguers i hipoteques

La Generalitat ha posat en marxa ajudes econòmiques d’urgència especial per a persones aturades en situació de vulnerabilitat amb la finalitat d’ajudar-les a pagar el lloguer o les quotes d’amortització d’hipoteques. Serveis Socials de l'Ajuntament facilita la informació.

Els requisits generals són:

-Formar part d’una unitat de convivència en la qual un o més membres es troben en situació d’atur i estiguin inscrits al Servei d’Ocupació de Catalunya amb una antiguitat mínima de 12 mesos

-Que el lloguer pagat no superi els 600€/mensuals i es pagui per mitjà de transferència bancària

-En el cas de pagament d’hipoteques aquests no poden ser superiors a 900€

-Que els ingressos de la unitat de convivència no superi l’1,5 de la renda de suficiència de Catalunya (IRSC) ponderat en funció del nombre de membres que la componen i de la zona on està ubicat l’habitatge. En el cas de Sant Just Desvern és: 

En el cas de Sant Just és:

1,5 IRSC ponderat

1 membre

Unitat familiars de 2 membres

Unitats familiars de 3 membres

Unitats familiars de 4 membres

 

1.244,96€/mes

1.283,46€/mes

1.338,66€/mes

1.343,43€/ mes

 Més informació: www20.gencat.cat/portal/site/habitatge o Serveis Socials de l’Ajuntament. 

 El servei d'acollida de l'Ajuntament està obert a qualsevol consulta. Tel. 93 480 48 00