Ajuntament de Sant Just Desvern
Servei de Comunicació
comunicacio@santjust.cat / 93 480 48 00

Visites informatives a establiments de #santjust per millorar la recollida selectiva de matèria orgànica

Durant les properes dues setmanes, una vuitantena d'establiments del municipi -identificats com a grans generadors de FORM- rebran la visita d'una informadora mediambiental. La FORM és la Fracció Orgànica dels Residus Municipals fonamentalment constituïda per restes de menjar i restes vegetals de mida petita que si són recollides selectivament són susceptibles de degradar-se biològicament i transformar-se en compost de qualitat.

Aquesta acció forma part d'una campanya de millora de la recollida selectiva de la fracció orgànica, patrocinada per l’Agència de Residus de Catalunya, que consisteix a fer visites als establiments generadors d’orgànica per informar-los del procés de separació de residus i resoldre possibles dubtes. També es farà una anàlisi prèvia de la participació actual dels establiments en la recollida selectiva de la FORM. L'objectiu és incrementar les quantitats recollides d'orgànica i reduir els impropis dins la FORM respecte l’any anterior. Alhora s'actualitzarà la informació referent de les dades de recollida de residus orgànics de què es disposa de cadascun dels establiments visitats: 38 restaurants, 7 centres educatius, 5 residències de gent gran, 3 hotels, 16 parades de mercat i 9 supermercats. 

Un cop realitzades totes les visites, les informadores ambientals recolliran totes les dades, faran el seguiment i passat uns mesos tornaran a actualitzar les dades per comprovar si s'han assolit els objectius marcats d'augmentar la quantitat de FORM recollida selectivament i aconseguir que tingui major qualitat. 

Durant la campanya es penjaran cartells als establiments i al final es farà difusió dels resultats obtinguts.

La FORM és la fracció més inestable dels residus municipals, a causa del seu elevat contingut en aigua (al voltant del 80% en pes) i en matèria orgànica (hidrats de carboni, proteïnes i greixos). Aquestes restes orgàniques són fàcilment degradables pels microorganismes. Per això, és necessari que la fracció orgànica es reculli selectivament, es gestioni de la millor manera i s’eviti així que vagi a l’abocador.