Ajuntament de Sant Just Desvern
Servei de Comunicació
comunicacio@santjust.cat / 93 480 48 00

L'ordenança de protecció de l'arbrat i dels espais verds del poble al Ple d'abril de #santjust

Demà dijous, a les 7 de la tarda, se celebra el Ple corresponent al mes d'abril. Un dels punts que es presentarà per a la seva aprovació inicial serà l'ordenança municipal de protecció de l'arbrat i dels espais verds del municipi. Amb la finalitat de formular i mantenir polítiques adreçades a la preservació, protecció, restauració i la millora de la qualitat del medi ambient urbà i natural, l'Ajuntament elaborarà un Catàleg en què s'inscriuran tant els arbres, que es denominaran d’interès local com els jardins i plantacions que, per les seves característiques peculiars de bellesa, antiguitat, història o raresa, mereixin ser conservats com a patrimoni natural. La inclusió d’un arbre o plantació en el Catàleg suposa la seva preservació, tant si es tracta d’un exemplar de propietat municipal com si és de propietat privada.

Els partits amb representació al consistori hauran de votar l'aprovació de la cessió de la gestió de la zona de seguretat del Parc, en l’àmbit corresponent al municipi, per un termini de cinc anys al Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola. Una mesura que es considera convenient davant l’increment notable de la presència de senglars en zones urbanes i agrícoles del Parc, que han provocat alarma ciutadana, accidents i perjudicis econòmics, sol·licita la cessió de de la gestió de la zona de seguretat del Parc, en l’àmbit corresponent al municipi, per un termini de cinc anys.

En aquest Plenari també es presenta la incoació de l'expedient d'alteració del terme municipal de Sant Just Desvern amb Esplugues; així com l'aprovació de l'acta de les operacions de delimitació de terme entres els termes municipals de Barcelona i Sant Just Desvern. Les darreres modificacions del terme municipal són del 1917. 

La classificació que determinarà el nivell en que les entitats vinculades o dependents presents o futures de l’Ajuntament de Sant Just Desvern que integren el sector públic local serà un altre dels punts que es presenten a votació. Aquesta classificació -a la qual obliga la disposició addicional dotzena de la Llei de Reguladora de las Bases de Règim Local- determina el nivell en que l’entitat se situa a efectes de:

a) Número màxim de membres del consell d’administració i dels orguens superiors de govern o administració de les entitats, en el seu cas.
b) Estructura organitzativa, amb fixació del número mínim i màxim de directius, així com la quantia màxima de la retribució total, amb determinació del percentatge màxim del compliment del lloc i variable. 

L'ordre del dia inclou quatre mocions. La primera, presentada per l'Equip de Govern (PSC, ICV i Junts per Sant Just) relativa a l'aplicació dels coeficients d'actualització dels valors cadastrals de Sant Just Desvern. El text s'ha treballat i consensuat amb les associacions de veïns i veïnes i amb els portaveus dels diferents partits municipals. 

La segona, també presentada per l'Equip de Govern, és en defensa del servei de control de mosquits que gestiona el Consell Comarcal del Baix Llobregat, després que la Generalitat de Catalunya hagi eliminat dels seus pressupostos el co-finançament del Servei de Control de Mosquits i les seves actuacions i activitats.

Tota la corporació porta a ple l'aprovació de la moció corresponent a l'adopció institucional de la Declaració Universal sobre els Arxius. Aquesta declaració té la finalitat de reconèixer el paper i caràcter clau dels arxius com a fidels testimonis de les activitats administratives, culturals i intel·lectuals, i com a reflex de l’evolució de les societats; elements clau tan en la transparència administrativa i en la rendició de comptes democràtica, com de la preservació de la memòria social col·lectiva, i en la investigació històrica.

La darrera moció, presentada per l'Equip de Govern, és en defensa el servei d'intervenció especialitzada en violència masclista del Baix Llobregat, ja que el Departament de Benestar Social i Família ha informat que, per raons de redistribució pressupostàries, vol reestructurar el model de SIE. Per aquesta raó, la moció demana al departament de Benestar i Família el manteniment dels recursos personals existents actualment al SIE de Sant Feliu de Llobregat, així com la qualitat del servei ofert.

Ordre_del_dia_del_Ple_dabril.pdf