Ajuntament de Sant Just Desvern
Servei de Comunicació
comunicacio@santjust.cat / 93 480 48 00

Menys residus, però pitjor separats

L'any 2011 es van generar a Sant Just 8.600 tones de residus, un 4% menys que l'any 2010. El 42,2% correspon a la fracció resta o rebuig (aquells residus no seleccionats als domicilis i dipositats al contenidor gris) i prop del 58% (un 3% menys respecte l'any anterior) s'ha recollit selectivament, mitjançant els contenidors de recollida selectiva de la via pública, la Deixalleria, la Deixalleria Mòbil, el Punt Net i altres sistemes de recollida específics (oli de cuina, petits electrodomèstics, etc.).
 
La quantitat d'impropis que contenen els contenidors d'envasos i els de matèria orgànica és molt elevada. Als mostratges realitzats s'ha detectat prop d'un 30% de residus que no haurien d'anar a parar a aquests contenidors. Per exemple, moltes vegades els bolquers són dipositats en el contenidor d'orgànica, quan en realitat hauria d'anar al contenidor de rebuig.  Exemples com aquest provoquen que l'orgànica sigui menys pura, que no es pugui aprofitar tant i, per tant, que hi hagi un encariment del sistema.
 
La implicació activa del veïnat és fonamental per millorar la recollida selectiva.