Ajuntament de Sant Just Desvern
Servei de Comunicació
comunicacio@santjust.cat / 93 480 48 00

El Ple acorda baixar el preu de la zona verda de #santjust Diagonal a petició de l'empresariat i treballadors

L'aprovació de la modificació de la taxa reguladora de l'estacionament de vehicles a les vies públiques i que suposa una baixada del preu de la zona verda de Sant Just Diagonal -tal i com havien sol·licitat l'empresariat i les persones treballadores de la zona- va ser un dels dos punts d'urgència que van entrar a l'ordre del dia del Ple de juliol. I es va aprovar amb els vots a favor de PSC, ICV, Junts per Sant Just i PP, i l'abstenció de CiU i VD. L'altre punt d'urgència va ser la desestimació del recurs de reposició interposat per Vitàlia, on demanava ampliar l'àmbit de cobertura de la bonificació extraordinària de l'IBI a la qual s'ha acollit, i que s'ha aprovat amb l'abstenció del PP. 

El compte general de l'exercici 2013- integrat pel compte general de l'Ajuntament i el compte de resultats i balanç de Promunsa- es va aprovar amb els vots a favor de l'Equip de Govern (PSC. ICV i Junts per Sant Just) i l'abstenció de CiU, PP i VD. L'Ajuntament ha tancat l'exercici 2013 amb un romanent positiu de 751.735,24 euros i un resultat pressupostari ajustat de 446.778€, i continua amb un baix endeutament.

La prórroga dels conveni de col·laboració entre l'Ajuntament i Promunsa per al foment d'un parc d'habitatges socials en règim de lloguer es va aprovar amb els suport de tots els grups polítics i l'abstenció de VD. Aquest acord permet mantenir els 6 habitatges socials que hi ha al poble per a famílies amb dificultats econòmiques, i un d'urgència social.

La verificació del text refós del Pla Especial d'Ordenació i Usos Definitius de la zona a l'entorn de Can Vilà i Poni Club Catalunya també tira endavant amb els vots a favor de l'Equip de Govern, CiU i PP, i l'abstenció de VD. 

L'adjudicació del contracte de la gestió del servei públic de manteniment d'infraestructures d'aigües residuals i pluvials a l’empresa Aigües de Barcelona, EMGCIA, S.A per un preu de 1.285.846,30 euros i una vigència de 10 anys s'ha aprovat amb les abstencions de CiU i VD. Es tracta del darrer pas abans de la implantació de la taxa del clavegueram que permetrà millorar la xarxa existent al municipi, que s'eleva a 49 quilòmetres. 

CiU i VD també es van abstenir en la votació de la resolució de l'Alcaldia sobre assignació parcial a les persones agents cívics de funcions de suport a l'execució del servei de vigilància de zones amb estacionament limitat. D'acord amb el conveni amb Promunsa, aquestes dues persones realitzaran tasques de control dels estacionaments en zona blava i verda, un servei que recentment ha assumit l'empresa pública.

La pròrroga del primer Pla de Gènere s'ha aprovat amb l'unanimitat de tots els grups municipals. El consistori ja està treballant en el II Pla de Gènere per continuar avançant en polítiques de gènere. En el mateix ple, es va fer menció del nombre de dones assessinades des l'inici d'any a mans de les seves parelles, que s'eleva a 36.

El Ple ha designat com a festes locals per a l’any 2015 a Sant Just Desvern el dijous 6 d’agost (Festa Major) i el dijous 24 de setembre (La Mercè). VD s'ha abstingut. 

Pel que fa a les mocions, tots els grups municipals va votar a favor de declarar Sant Just Desvern "Ciutat Solidària amb l'Alzheimer" que fixa un seguit d'accions al municipi per donar a conèixer la malaltia i acompanyar als seus familiars en la cura; i la referent a la línia de molt alta tensió de Collserola tira endavant amb l'abstenció del PP. El text exigeix al Ministeri d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient que sotmeti a avaluació ambiental tot el projecte global d’implantació, que inclogui alternatives de traçats, la possibilitat de soterrament i el dimensionament de les subestacions, i que contempli l’alternativa zero, que estudia la innecessarietat d’aquesta inversió per existir altres solucions de gestió energètica. També es demana un estudi particularitzat dins l’àmbit del Parc Natural de Collserola, que inclogui un projecte de racionalització de línies existents, i considerar novament la viabilitat econòmica d’una conducció soterrada.

El punts de l'ordre del dia es poden escoltar a l'apartat plensonline del web santjust.cat