Ajuntament de Sant Just Desvern
Servei de Comunicació
comunicacio@santjust.cat / 93 480 48 00

Es busquen habitatges privats a #santjust per incrementar el parc de lloguer social

L'Ajuntament busca la col·laboració del mercat immobiliari privat, tant a través d’empreses del sector com de persones particulars propietàries d’habitatges orientats al mercat del lloguer, per ampliar el parc d'habitatges socials adreçats a persones amb risc d'exclusió. El termini per presentar els habitatges disponibles finalitza el 27 d'octubre i l'objectiu és sumar 4 habitatges socials més als 6 ja existents. Fins ara, els immobles eren de propietat pública, ja fos a través de PROMUNSA o del departament d'Habitatge de la Generalitat, i ara es busca la cooperació del sector privat.

D'acord amb les bases, l'Ajuntament garanteix el pagament de les quotes mensuals en cas d'impagaments per part de les persones llogateres durant la durada del contracte i a part, les persones propietàries poden beneficiar-se d'una subvenció de l'IBI del 50% de l'immoble corresponent. El preu màxim de l'arrendament s'ha fixat en 700 €/mensuals per habitatge. Les quotes veïnals per despeses de comunitat van a càrrec de la persona llogatera. Una comissió analitzarà els habitatges ofertats, on es tindran en compte elements com la proximitat de l'habitatge a centres educatius, la proposta de renda, el nombre d'habitacions i la superfície, entre d'altres.

L'any 2012, l'Ajuntament va iniciar accions per tractar de pal·liar les dificultats d'algunes persones per pagar les rendes dels habitatges que ocupen en règim de lloguer. Així, van oferir-se fins a sis habitatges públics. I ara, per fer-hi front a possibles emergències o noves, s'ha decidit ampliar aquest parc d'habitatges amb 4 més. 

S'adjunta arxiu amb les bases.

Ampliacio_parc_habitatges_socials.pdf