Ajuntament de Sant Just Desvern
Servei de Comunicació
comunicacio@santjust.cat / 93 480 48 00

Les accions contra la violència masclista i el foment de la coeducació centren el II Pla Municipal de Gènere de #santjust

El II Pla Municipal de Gènere de Sant Just Desvern 2015-2018, aprovat provisionalment en el Ple del 29 de gener, dóna continuïtat a algunes de les línies estratègiques del primer Pla i incorpora nous reptes en matèria d'igualtat i llibertat efectiva de les dones. L'Ajuntament ja fa més de 15 anys que està impulsant les polítiques de gènere al municipi, i l'equip de govern considera que s'ha de seguir treballant en la lluita contra les desigualtats i discriminacions existents per raó de gènere. La conscienciació és fonamental per aconseguir una societat més igualitaria.

Per definir els eixos prioritaris i les accions, s'ha comptat amb l'assessorament de la Diputació de Barcelona, que ha fet l'avaluació del I Pla Municipal de Gènere 2006-2010 i una anàlisi prèvia de la situació actual. Així mateix, el contingut del Pla s'ha treballat amb el Consell Municipal de les Dones, una comissió tècnica municipal i entitats com JustDones i Dona i Empresa.

El II Pla s'articula en 6 eixos estratègics i compta amb 50 accions a desenvolupar. El primer eix recull accions contra la violència masclista, mentre que el segon se centra en la coeducació, un objectiu clau com a prevenció de la desigualtat i la violència. Altres eixos se centren en aconseguir la igualtat de gènere en l'àmbit institucional i en el treball i l'ocupació. Incorporar els criteris de gènere en l'urbanisme o bé impulsar la participació dels homes en la lluita per la igualtat són altres reptes del Pla, així com fomentar el lideratge femení i la participació de les dones a la societat.

El Consell de les Dones serà l'ens encarregat de supervisar el grau de compliment del Pla, mentre que una comissió tècnica de l'Ajuntament també farà seguiment dels compromisos institucionals adoptats. La regidoria de polítiques de gènere difondrà el contingut del II Pla durant la celebració dels actes del 8 de març.