Ajuntament de Sant Just Desvern
Servei de Comunicació
comunicacio@santjust.cat / 93 480 48 00

Sant Just Desvern tanca en positiu el pressupost de 2011

El resultat de l'exercici de 2011 de l’Ajuntament ha estat positiu, amb 711.255 euros, tal i com es va donar compte en el Ple Municipal d'ahir 29 de març. Aquest indicador reflecteix els ingressos i els drets a cobrar menys els pagaments i deutes pendents. 

El romanent líquid de tresoreria per a despeses corrents doblaria amb escreix aquesta xifra (1.606.422 euros), ja que aquest reflecteix quin seria el saldo corrent de tresoreria si es cobressin els deutes encara pendents d’ingressar i es paguessin les obligacions pendents.

Els diners líquids que realment té l'Ajuntament són inferiors, principalment a causa dels deutes impagats de la Generalitat de Catalunya i que suposen més d'un milió d'euros. L'Ajuntament rebrà part d'aquest deute (285.000€) de la Diputació de Barcelona, que avança als ajuntaments part dels deutes pendents de la Generalitat.


Aquests resultats avalen la gestió acurada i de rigor econòmic que es treballa des de l'Ajuntament.