Ajuntament de Sant Just Desvern
Servei de Comunicació
comunicacio@santjust.cat / 93 480 48 00

El Ple d'abril de #santjust aprova reduir el número de places d'aparcament obligatòries per habitatge

El Ple corresponent al mes d'abril, que es va celebrar el dijous 30, va aprovar, amb l'única abstenció de VD, una modificació puntual del Pla General Metropolità que redueix la previsió mínima de places d’aparcament en edificis de nova construcció o resultants d’actuacions de rehabilitació o reforma , per tal d’adequar-se a la realitat econòmica i social actual, així com a les necessitats del municipi, i més en consonància amb els municipis de l’entorn metropolità.

La normativa de l'any 1977 establia una plaça d'aparcament per cada 130 m2 construits d’habitatge, i amb la modificació del PGM de l'any 2007 es va ampliar a una plaça cada 70m2 construïts, la qual cosa suposa una mitja de dos places d’aparcament per nou habitatge. Ara, per tal d'adaptar-nos a la nova realitat social -reducció en el nombre de vehicles per cada unitat familiar i econòmica -l’elevat cost de construcció acaba encarint el preu final d’adquisició-, es redueix l’estàndard, fixant una plaça d'aparcament per cada habitatge igual o menor a 75m2 útils,  1,5 plaça d'aparcament per cada habitatge de 75m2 a 110 m2 útils, i 2 places d'aparcament per cada habitatge de més de 110 m2 útils. Això garanteix una plaça d’aparcament per habitatge i, alhora, redueix el cost de construcció de nous edificis, la qual cosa suposarà un menor cost final del preu d’adquisició de l’habitatge. 

En el Ple també es va donar compte del Decret d'Alcaldia del 20 de març d'aprovació del marc pressupostari per als anys 2016-2018 tal i com marca la Llei d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera, a través del qual s'estableix una programació pressupostària coherent amb els objectius d'estabilitat pressupostària i de deute públic.

Els punts d'aquest Ple, últim abans de les eleccions municipals, es poden escoltar a l'apartat plens online de santjust.cat