Ajuntament de Sant Just Desvern
Servei de Comunicació
comunicacio@santjust.cat / 93 480 48 00

Sessió de Ple del mes de maig de #santjust

Avui, a les 7 de la tarda, se celebra la sessió plenària que correspon al mes de maig. L'alcalde i els regidors i regidores, ho són en funcions fins al dia 13 dejuny, data que es preveu pel ple extraordinari de Constitució del nou ajuntament. 

Es presenta a ple l'aprovació provisional d'una modificació de les normes urbanístiques del Pla especial de Protecció de la Carretera Reial - Barriada de l’Hostal per permetre l’obertura de nova activitat comercial, en el tram comprès entre els carrers Bonavista i Ateneu. El pla especial de l’any 1994 protegia el front urbà edificat de la Barriada de l’Hostal, regulava l’ús residencial i no admetia els usos comercials, malgrat la existència d’alguns locals. La modificació que s’aprova facilitarà l’activitat econòmica, respectant les determinacions arquitectòniques de protecció del pla.

L'altre punt de tràmit de l'ordre del dia, és l'aprovació de la rectificació de l'inventari de béns municipals immobles amb referència al 31 de desembre de 2014. La rectificació de l'inventari reflecteix el moviment d'altes, baixes i modificacions respecte als béns i drets de l'Ajuntament produïdes durant els anys 2012, 2013 i 2014.

Els punts de l'ordre del dia es poden escoltar l'endemà del Ple a l'apartat plens online de santjust.cat