Ajuntament de Sant Just Desvern
Servei de Comunicació
comunicacio@santjust.cat / 93 480 48 00

Avui dijous, a les 5 de la tarda, Ple Municipal del mes de juliol a #santjust

El Ple Municipal del 30 de juliol començarà a les 5 de la tarda, dues hores abans del que és habitual perquè a 2/4 de 8 està previst fer el pregó de Festa Major.

En aquesta sessió es donarà compte de diferents decrets de modificació relacionats amb l'estructura organitzativa de l'Ajuntament, el nomenament de tinences d'alcaldia, la constitució de la junta de govern local i la delegació de determinades atribucions de l'alcaldia a favor de la Junta de Govern Local i determinades persones regidores. També es donarà compte de la composició de les comissions informatives permanents, de la constitució dels grups municipals; i de la modificació de l'acord de Ple de 18 de juny de nomenament de persones representants de l'Ajuntament en òrgans col·legiats externs i de la determinació de la periodicitat de les sessions ordinàries del Ple i la Junta de Govern Local.  

L'aprovació inicial de la modificació parcial del Reglament Orgànic Municipal per tal de crear les figures directives d'organització interna; la ratificació del decret que desestima el recurs interposat per CiU contra el caràcter urgent de la Convocatòria extraordinària del Ple celebrat en data 18 de juny de 2015. Segons l'informe de la Secretaria de l'Ajuntament, la convocatòria de la sessió es va portar a terme d’acord i conforme a la normativa. 

Els grups municipals hauran de votar l'estimació de la petició de la Residència Nostra Senyora de Lourdes per subveniconar el 65% de l'Impost de Construccions i Obres de les obres de reforma d'uns banys que es van fer a l'edifici; es nomenaran les noves persones representants a la Comissió Municipal de delimitació del terme municipal de Sant Just Desvern. En la sessió plenària també es proposaran el 24 de març (Dijous Sant) i el dissabte 6 d'agost (Festa Major) com a festes locals per a l'any 2016. 

Al Ple del mes d'abril es va aprovar de forma inicial una modificació puntual del Pla General Metropolità que redueix la previsió mínima de places d’aparcament en edificis de nova construcció o resultants d’actuacions de rehabilitació o reforma , per tal d’adequar-se a la realitat econòmica i social actual, així com a les necessitats del municipi, i més en consonància amb els municipis de l’entorn metropolità. En aquesta sessió es dóna un pas més en aquest procés amb l'aprovació provisional. 

Els grups polítics presenten 5 mocions. El grup municipal de Ciutadans presenta moció demanant que es compleixi la llei de Banderes i es col.loqui la bandera de l'Estat als edificis públics. CiU i els partits de Govern en presenten una per la qual hi ha el compromís de disposar abans del 30 de novembre d'un Portal de la Transparència on es publiqui la informació de l'Ajuntament i l'empresa Municipal, que preveu la Llei de la Transparència i es doni suport a les entitats que també estan obligades a publicar les seves dades (les que reben  subvencions superiors als 5.000€ i que aquesta quantitat representa almenys el 40% dels seus ingressos anuals). Els grups de CiU i ERC presenten una moció perquè l'Ajuntament s'adherexi a l'Associació de Municipis per la Independència, AMI, i una altra que manifesti la voluntat de l'Ajuntament a fer el pagament de tributs a l'Agència Tributària de Catalunya. El grup de CiU també presenta moció demanant la ianstal.lació d'una senyera a la rotonda entre l'av. Indústria i el c. Salvador Espriu.

Recordem que els punts de l'ordre del dia es poden escoltar l'endemà del Ple a l'apartat plens online de santjust.cat

Ordre_Dia_Ple_30_juliol.pdf