Ajuntament de Sant Just Desvern
Servei de Comunicació
comunicacio@santjust.cat / 93 480 48 00

El Ple de setembre votarà l'aprovació inicial del codi ètic de conducta de l'Ajuntament de #santjust

El Ple Municipal corresponent al mes de setembre tindrà lloc demà dimarts, 22 de setembre, a les 19 hores. La sessió plenària, que es fa l'últim dijous de cada mes, en aquesta ocasió es fa demà tenint en compte que el 24 de setembre és festiu (La Mercè). 

L'ordre del dia inclou punts econòmics com l'aprovació definitiva del compte general de l'exercici 2014 (que integra el compte general de l'Ajuntament i el compte de resultats i balanç de l'empresa muinicipal Promunsa), dues modificacions de crèdit per finançar l'obra que s'ha d'executar al vial de connexió de Mas Lluí i les inversions per renovar el paviment del c. Daniel Cardona i Civit i de la plaça, renovar la caldera i la instal·lació d'aigua calenta dels vestuaris del camp de futbol, per millorar la ubanització de diversos carrers de La Miranda i per actualitzar progressivament quadres de llum de l'enllumenat. 

Un altre dels punts que es porta a Ple per a la seva aprovació inicial és el codi ètic de conducta, una de les eines que recull la Llei de transparència, accés a la informació pública i bon govern per aconseguir una veritable cultura administrativa de transparència i participació ciutadana en els afers públics. A la Llei, el concepte de bon govern inclou la regulació de dos grans eixos:

-El codi de conducta dels alts càrrecs

-Dret a una bona administració i a uns serveis públics de qualitat, on s’inclouen cartes de serveis, avaluacions permanents dels serveis públics, drets de la ciutadania a fer propostes i suggeriments i millora de la qualitat normativa.

Aplicant aquests conceptes, a través de diferents accions s’haurien de crear sinergies positives i de millorar la qualitat de la relació entre la ciutadania i la política local. En aquest context i des de l’aposta per la nova governança, l’Ajuntament de Sant Just Desvern vol liderar amb aquest Codi ètic de conducta l’impuls d’una cultura ètica en el conjunt de la seva organització

El Codi consta de principis generals i regles de conducta que hauran de respectar els càrrecs electes, els càrrecs directius, els treballadors i treballadores de l’Ajuntament i de les empreses públiques municipals i organismes públics que en depenguin.

També es presentarà una moció conjunta de tots els partits amb representació al Consistori de suport a l'acollida de població refugiada víctima dels confictes armats a la mediterrània. Entre altres coses es demana a les administracions estatal i autonòmica una major dotació de recursos a la UE per suport jurídic, assistència, acollida i integració social i que s’estableixin mecanismes perquè es transfereixin a les administracions municipals per a la gestió descentralitzada; augmentar el nombre de places d'asil, també com la dotació pressupostària per millorar la qualitat en les diferents fases de l'atenció a aquest col·lectiu; augmentar de 6 mesos a un mínim de 24 mesos el període d'acollida de les persones sol·licitants i instar a la creació d’un fons de rescat per a les persones que intenten creuar el Mediterrani. 

Altres punts de la moció són elaborar un pla d'acollida municipal per a incorporar-hi l'asil a Sant Just Desvern, on es contempli la creació d’una taula de coordinació local amb la presència d’entitats, associacions, ONG’s i/o persones interessades per coordinar la gestió d’aquesta iniciativa de suport a les persones refugiades i es defineixin quin tipus de serveis o de suports pot oferir el municipi per acollir aquestes persones. I donar suport i col·laborar amb les entitats catalanes que treballen en l'acollida i el servei a les persones sol·licitants d'asil.

Recordem que els punts de l'ordre del dia es poden escoltar l'endemà del Ple a l'apartat santjust online de santjust.cat

ordre_del_dia_1.pdf