Ajuntament de Sant Just Desvern
Servei de Comunicació
comunicacio@santjust.cat / 93 480 48 00

Aprovada per unanimitat la moció de #santjust com a municipi acollidor de persones refugiades

Tots els grups amb representació al Ple Municipal de Sant Just Desvern van votar a favor de la moció de suport a l'acollida de població refugiada víctima dels confictes armats a la mediterrània. Els compromisos locals són elaborar un pla d'acollida municipal per a incorporar-hi l'asil a Sant Just Desvern, on es contempli la creació d’una taula de coordinació local amb la presència d’entitats, associacions, ONG’s i/o persones interessades per coordinar la gestió d’aquesta iniciativa de suport a les persones refugiades i es defineixin quin tipus de serveis o de suports pot oferir el municipi per acollir aquestes persones. I donar suport i col·laborar amb les entitats catalanes que treballen en l'acollida i el servei a les persones sol·licitants d'asil.

També es demana a les administracions estatal i autonòmica una major dotació de recursos a la UE per suport jurídic, assistència, acollida i integració social i que s’estableixin mecanismes perquè es transfereixin a les administracions municipals per a la gestió descentralitzada; augmentar el nombre de places d'asil, també com la dotació pressupostària per millorar la qualitat en les diferents fases de l'atenció a aquest col·lectiu; augmentar de 6 mesos a un mínim de 24 mesos el període d'acollida de les persones sol·licitants i instar a la creació d’un fons de rescat per a les persones que intenten creuar el Mediterrani. 

Pel que fa a altres punts de l'ordre del dia, es va aprovar definitivament el compte general de l'exercici 2014 (que integra el compte general de l'Ajuntament i el compte de resultats i balanç de l'empresa muinicipal Promunsa) amb els vots a favor de l'Equip de Govern (PSC, ERC i Movem Sant Just) i l'abstenció de CiU, Ciutadans i PP. També es va acordar, amb l'única abstenció de CiU, una modificació de crèdit per finançar l'obra que s'ha d'executar al vial de connexió de Mas Lluí; i una altra modificació per a la realització d'inversions financerament sostenibles, com la pavimentació del c. Daniel Cardona i Civit i de la plaça, la renovació de la caldera i la instal·lació d'aigua calenta dels vestuaris del camp de futbol, la millorar de la ubanització dels carrers Girona, Montblanc i Batista i Roca al barri de la Miranda, i per l'actualització progressiva de quadres de llum a la via pública.

El codi ètic de conducta de l'Ajuntament tira endavant amb el suport de tots els grups municipals. És una de les eines que recull la Llei de transparència, accés a la informació pública i bon govern per aconseguir una veritable cultura administrativa de transparència i participació ciutadana en els afers públics. Consta de principis generals i regles de conducta que hauran de respectar els càrrecs electes, els càrrecs directius, els treballadors i treballadores de l’Ajuntament i de les empreses públiques municipals i organismes públics que en depenguin.

Els punts de l'ordre del dia es poden escoltar a l'apartat santjust online de santjust.cat