Ajuntament de Sant Just Desvern
Servei de Comunicació
comunicacio@santjust.cat / 93 480 48 00

Pla Local de Prevenció per reduir la quantitat de residus municipals que genera #santjust

En el Ple del mes d'octubre s'ha aprovat el Pla Local de Prevenció de Residus Municipals 2012-2020, el qual recull un seguit d'accions encaminades a disminuir la quantitat de residus que es generen al municipi. Actualment, Sant Just és un dels pobles de Catalunya on més es recicla, però també té un índex elevat de generació de residus per persona (1,42 kg/hab/dia).

El Pla Local de Prevenció de Residus és un document de planificació per avançar en la prevenció de residus i establir estratègies que potenciïn un ús més eficient i racional dels recursos al municipi. Proposa un objectiu general de reducció del 2,9% en la generació per càpita per a l’any 2020 respecte la de l’any 2012.  Això vol dir 1,378 kg/hab/dia de residus al 2020.

Per aconseguir-ho es proposen diferents actuacions -per fraccions- en l’àmbit municipal que s’ haurien de sumar a les actuacions dels diferents nivells supramunicipals:

-Residus orgànics: es preveu la promoció del compostatge domèstic i comunitari, la canalització d’excedents alimentaris cap a entitats de beneficència i la prevenció del malbaratament alimentari als menjadors dels centres educatius i a les llars.  

-Fracció paper i cartró: regulació de la publicitat i de la premsa gratuïta. Les actuacions de prevenció de voluminosos i RAEE (residus d’aparells elèctrics i electrònics) van encaminades al foment de la reutilització i la reparació de béns i productes i al foment de l’entrega de RAEE d’origen domiciliari als centres distribuïdors.

-Altres actuacions més generals son la creació d’una xarxa de comerços per a la promoció de la prevenció de residus, la potenciació dels consums immaterials, els premis a iniciatives de prevenció de residus i la publicació periòdica les dades de generació de residus als mitjans de comunicació locals.

El Pla s'ha elaborat per encàrrec de l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) i té prevista una inversió que se situa en 2.500 €/any. El document ha servit també per fixar prioritats i establir un cronograma per a l’execució de les actuacion