Ajuntament de Sant Just Desvern
Servei de Comunicació
comunicacio@santjust.cat / 93 480 48 00

El ple de novembre votarà l'aprovació del Document Únic de Protecció Civil de #santjust

El Ple municipal corresponent al mes de novembre se celebrarà el dijous 26, a les 19h a la sala de sessions de l'Ajuntament. En aquesta sessió està previst aprovar el Document Únic de Protecció Civil Municipal de Sant Just Desvern. El municipi es troba afectat per diferents riscos definits com riscos especials segons el mapa de protecció civil de Catalunya. Tots aquests plans, fins ara, eren sectorials i independents (infocat, inuncat, neucat, plaseqcat...). Això comportava molta documentació que, en cas d’emergència, podia complicar l’actuació. El Document Únic de Protecció Civil Municipal (DUPROCIM) permetrà incloure les previsions dels diferents plans i la seva tramitació conjunta, que ha de resultar un instrument àgil i que faciliti la tasca de planificació en l’àmbit municipal, especialment quan un municipi estigui afectat per diversos riscos, per tal de permetre una elaboració senzilla, estructurada i de fàcil aplicació en supòsits d’activació dels plans municipals corresponents. 

El ple també ha de donar conformitat al document de  la Comissió d’Urbanisme de la Genberalitat referit a l’ordenació de l’àmbit de Can Candeler. Ve derivat de la modificació del Pla General de la Vall que es va fer en el seu moment. Aquesta conformitat es tramet a la Comissió d’Urbanisme de la Generalitat que és qui l’ha de sotmetre a aprovació definitiva. Altres punts que hauran de votar els regidors i regidores amb representació al consistori són l'aprovació del Pla Especial per ordenar els usos de la masia catalagoda de Can Fatjó, i la prórroga del contracte d'aprofitament d'aigua per reg. 

L'ordre del dia inclou tres mocions:

-Una presentada pels grups de govern, PSC, ERC i Movem, a petició del sindicat UGT, perquè les persones majors de 55 anys perquè puguin ser beneficiàries d’unn prestació.

-Ciutadans ha presenta una altra moció per tal que s'implanti un nou sistema de control de l'ADN dels gossos mitjançant el qual es pugui sancionar les persones propietàries que no recullin els excrements dels animals

-La darrera moció, presentada per ERC, és de suport a la resolució 1/XI del Parlament de Catalunya.

Els punts del Ple es poden escoltar l'endemà a l'apartat plens online de santjust.cat