Ajuntament de Sant Just Desvern
Servei de Comunicació
comunicacio@santjust.cat / 93 480 48 00

El Ple de gener aprova de forma definitiva el pressupost de #santjust per a 2016

El pressupost municipal de l'Ajuntament per 2016 ha quedat aprovat definitivament després de resoldre l'al·legació presentada durant el període d'exposició pública. En el ple, els tres grups de govern (PSC, ERC i Movem) van rebutjar l'al·legació presentada pel Comité Conjunt de les treballadores i treballadors de l'Ajuntament i van aprovar definitivament els comptes de l'Ajuntament i de PROMUNSA. Els grups de l'oposició, CIU, C's i PP, es van abstenir. El pressupost aprovat s'eleva a 22 milions d'euros i ja es podrà executar durant el mes de febrer.

Per unanimitat del Ple es va estimar la sol·licitud de la persona propietària de la masia de Can Sagrera per beneficiar-se del 50% de reducció de l'impost sobre construccions, instal·lacions i obres, donar que es tracta d'un edifici catalogat inclòs al Pla Especial i Catàleg del Patrimoni Artístic i Arquitectònic de Sant Just Desvern. 

Amb l'única abstenció de CiU, es van ratificar els tres decrets referits als deutes ja incobrables gestionats per l'Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona. Es tracta de deutes que ja no es poden perseguir perquè estan relacionats amb empreses que han fet fallida o que la despesa de gestionar el deute és superior al deute en sí. L'import total dels deutes incobrats és de 176.000 euros corresponents al període 2010-2015. Es tracta d'una baixa provisional d'aquests deutes i si fos el cas, es poden donar d'altra si es produeix algun canvi.

Un altre punt del ple va ser l'aprovació per unanimitat de la formalització de la fi del contracte de l'ús de la primera planta del Mercat Municipal que tenia l'empresa Consum. Donat que no s'han fet les adequacions en el local que requerien els serveis tècnics, es va acordar no retornar la garantia a l'empresa.

Pel que fa a les 4 mocions presentades, només es va aprovar una d'elles. En concret, a proposta del grup de Ciutadans i després de negociar amb la resta de grups, es va acordar per unanimitat publicar en el portal de transparència un informe semestral que recollirà totes les mocions, el grup promotor, la votació corresponent i l'execució del compromís adoptat. Així es podrà fer un seguiment del conjunt de les mocions aprovades durant tot el mandat.

En relació a una altra de les mocions presentades per Ciutadans, es va acordar la seva retirada per buscar un major consens. En concret, es treballarà una nova moció sobre l'assetjament escolar per orientació sexual o identitat de gènere. Un altra moció que va ser retirada per buscar més suport polític va ser la relacionada amb la participació ciutadana. CIU va acordar retirar-la i es treballarà un nou text.

La darrera moció de CIU sobre la publicació de les inversions va ser rebutjada, toti que els grups de govern es va comprometre a elaborar un document més complert sobre les inversions previstes durant tot el mandat en el termini d'uns dos o tres mesos.

Els punts de l'ordre del dia es poden escoltar a l'apartant plens online de santjust.cat