Ajuntament de Sant Just Desvern
Servei de Comunicació
comunicacio@santjust.cat / 93 480 48 00

Avui dijous, Ple municipal de #santjust corresponent al mes de març de 2016

En el Ple del mes de març es dóna compliment a diferents obligacions de subministrament d'informació requerida pel Ministeri d'Hisenda. És el cas de l'aprovació dels marcs pressupostaris a mig termini 2017-2019 o bé el donar compte dels informes trimestrals relacionats amb la morositat i el pagament de proveïdors de l'Ajuntament i de l'empresa municipal. A proposta d'Intervenció també s'eleva a Ple un nou règim de fiscalització. El nou sistema només s'aplicarà a 7 tipus d'expedients (com ara nòmines i subvencions), i això implicarà que la fiscalització es farà a posteriori en base a unes tècniques de mostreig o bé d'auditoria. 

Altres temes són l'aprovació inicial de la modificació de l'annex de l'ordenança municipal reguladora pels quals s'actualitzen els fitxers de titularitat municipal que contenen dades de caràcter personal i s'introdueix un de nou; i l'aprovació de la tramitació per imputar despesa al pressupost de 2016, que correspon a factures entrades  al registre municipal amb data de 2015 -22.186,30euros-.

També se sotmetrà a votació la modificació de l'ordenança fiscal per adequar conceptes del servei d'Escola Bressol; l'actualització de  preus de serveis inclosos a la taxa del cementiri, l'eliminació de la taxa per l'expedició de determinats documents administratius, la taxa que regula l'adjudicació d'un hort municipal -la qual inclou bonificacions per les persones que estiguin a l'atur-, i l'aprovació de la taxa per les noves connexions de clavegueram, de l'habitatge al servei del carrer.

L'aprovació definitiva de l'ordenança municipal reguladora de l'ocupació de la via pública amb terrasses i vetlladors també està prevista en aquesta sessió plenària.

L'ordre del dia inclou tres mocions presentades pels grups munmicipals. Una per part del grup municipal del PP en defensa de les diputacions, cabildos i consells insulars i en contra de la seva desaparició. I dues més presentades per l'Equip de Govern (PSC-ERC i Movem Sant Just): una per donar suport a les resolucions del Consell Consultiu Comarcal de la Gent Gran ja que els dictàmens recullen importants, i en alguns casos històriques reivindicacions de les persones grans del Baix Llobregat, com per exemple la promoció al Parlament de Catalunya d’una llei que reculli les especificitats del col·lectiu, en la línia d’altres lleis aprovades recentment com la de joventut o la d’infància i adolescència; i una altra per donar també suport a la implantació d'una xarxa de transport públic unificada. En aquest sentit, es demana, entre d'altres millores:

-la connexió del Trambaix entre la Plaça de Santa Magdalena d'Esplugues de Llobregat i la Rambla de Sant Just Desvern.

- la implantació de les mesures proposades pel Pla de Mobilitat Urbana Sostenible d'Esplugues de Llobregat en relació al perllongament de la L3 del metro (fins a plaça santa Magdalena) i de les alternatives de pas al vehicle privat per la
Carretera Laureà Miró.

El Ple municipal del mes de març és el proper dijous, 31 de març a les 19h a la sala de sessions de l'Ajuntament. Les sessions són públiques i inclouen un torn de preguntes del públic que hi assiteix. 

 

 

 

 

20160331_ORDRE_DEL_DIA.pdf