Ajuntament de Sant Just Desvern
Servei de Comunicació
comunicacio@santjust.cat / 93 480 48 00

El ple de #santjust reclama el pas del tramvia per Esplugues a través d'una moció

El Ple del mes de març ha estimat dues de les tres mocions presentandes: la referida a donar suport a les resolucions del Consell Consultiu de la Gent Gran i la que dóna suport a la implantació d'una xarxa de transport públic unificada, ambdues per unanimitat dels regidors i regidores. La novetat és que aquesta darrera moció ha estat recentment aprovada també per l'Ajuntament d'Esplugues. Això suposa un tomb perquè s'incorpora la reivindicació del pas del tramvia per la carretera Laureà Miró, al qual s'havia oposa Esplugues en diferents ocasions. Aquest canvi permetria reduir el temps de trajecte del tramvia de Sant Just a Esplugues en 7 minuts. 

En la sessió plenària també es va donar compte de l'aprovació dels marcs pressupostaris a mig termini 2017-2019, i els informes trimestrals relacionats amb la morositat i el pagament de proveïdors de l'Ajuntament i de l'empresa municipal PROMUNSA.

El nou règim de fiscalització prèvia limitada que farà servir l'Ajuntament s'ha aprovat amb el vot en contra de CiU i l'abstenció del PP. En aquest nou sistema, que només s'aplicarà a 7 tipus d'expedients (com ara nòmines i justificació de subvencions), no es desplaça tot el control a posteriori, sinó que el que es fa es limitar el control previ a determinats aspectes essencials (que hi hagi crèdit, òrgan competent etc.) i desplaçar a control posterior el control de la resta d’aspectes considerats no essencials. 

Amb l'única abstenció del PP tira endavant la modificació de l'annex de l'ordenança municipal reguladora pels quals s'actualitzen els fitxers de titularitat municipal que contenen dades de caràcter personal i s'introdueix un de nou relacionat amb les càmeres de videovigilància; i l'aprovació de la tramitació per imputar despesa al pressupost de 2016, que correspon a factures entrades al registre municipal amb data de 2015 -22.186,30euros-.

Les diferents modificacions d'ordenances i taxes referides en el punt 7 de l'ordre del dia es van aprovar amb l'abstenció de CiU; així com l'ordenança municipal reguladora de l'ocupació de la via pública amb terrasses i vetlladors amb les abstencions dels tres grups municipals a l'oposició. 

Per unanimitat es va aprovar la inclusió d'un punt per urgència: la suspensió de llicències i comunicacions prèvies d'obres i d'activitats per a la instal·lació d'associacions de fumadors de cànnabis i/o derivats a Sant Just Desvern. Amb aquesta suspensió temporal per un període d'un any, es pretén elaborar el millor instrument de planejament o d'ordenació que permeti regular l'emplaçament i el funcionament d'aquest tipus d'establiments.

Els punts de l'ordre del dia es poden escoltar a l'apartat plens on line de santjust.cat